english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny 8. a 9. října 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly stanoveny na 8. a 9. října 2021. Mimo území České republiky budou volby probíhat na zastupitelských úřadech ČR. Velvyslanectví České republiky v Akkře informuje, že termín pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na našem úřadě končí dne 29. srpna 2021 v 16:00 místního času.

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

České zákony neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY VOLEB:
 

Nejpozději do neděle 29. srpna 2021 lze podat žádost o zápis do Zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

Ve středu 8. září 2021 jmenuje vedoucí Zastupitelského úřadu v Akkře předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise.

Ve čtvrtek 23. září 2021 lze zahájit vydávání voličských průkazů voličům.

V pátek 1. října 2021 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou.

Ve středu 6. října 2021 končí lhůta pro osobní podání  žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu.

Volit lze na základě:

1. zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo

2. platného voličského průkazu

1. Zvláštní seznam voličů:

Při dlouhodobém pobytu v zemích spadající do působnosti našeho úřadu je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na našem úřadu.

Zvláštní seznam voličů vedou zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář a může být sepsána i volnou formou. 

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič může již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránkyZastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

Je nutné upozornit, že samotným zápisem do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (žádost může být sepsána volnou formou). Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

2. Voličský průkaz:

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

 

Podrobné informace o volbách do Poslanecké sněmovny naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.