english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydávání cestovních pasů pro občany ČR

Na Velvyslanectví České republiky v Akkře lze podat žádost o vystavení českého biometrického cestovního pasu.  Pro objednání konkrétního termínu nás předem kontaktujete emailem (consulate_accra@mzv.cz) nebo telefonicky na čísle 00233(0) 540 126 815-6.

Žadatel je povinen být osobně přítomen při podání žádosti a poté i při převzetí vyhotoveného cestovního pasu. Pokud s dětmi žádá zákonný zástupce, musí mít s sebou také doklad totožnosti a doklad prokazující oprávnění (rodný list dítěte). Všechny náležitosti pro vydání tohoto cestovního pasu budou muset být vyřízeny před samotným podáním žádosti. Není možné, aby občan současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství. Podle zákona musí být pas vyřízen do 120 dnů. Dle dosavadních zkušeností je nový pas s biometrickými prvky k vyzvednutí  zpravidla do 2 měsíců od samotného podání žádosti.

K žádosti o vydání biometrického pasu je žadatel povinen předložit:

1. doklad totožnosti žadatele (platný občanský průkaz ČR, nebo platný cestovní pas ČR);

2. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, nebo matriční doklad);

3. doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, aktuální osvědčení o státním občanství ČR, nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden);

4. doklad o rodném čísle (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, samostatný doklad o přidělení rodného čísla, nebo matriční doklad - rodný list, oddací list, úmrtní list);

5. 1 fotografii vyrobenou přesně podle předepsaných požadavků (5x5 cm, bílé pozadí); Šablona pro pořízení fotografie pro pas ČR (PDF, 62 KB)


6. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů. Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat;

7. prohlášení o státním občanství;

8. otisky prstů (u osob mladších 12 let se otisky prstů nepořizují).

Výrobu cestovního pasu s biometrickými prvky zajistí Státní tiskárna cenin, vyrobený cestovní pas je prostřednictvím příslušného obecního úřadu přeposlán na MZV ČR, odkud je zpravidla odeslán zpět na náš úřad, odkud jej předáme žadateli. Nově nyní existuje možnost si hotový cestovní doklad vyzvednout i u obecního úřadu dle místa Vašeho trvalého bydliště, tuto možnost je ale třeba nahlásit v době podání Vaší žádosti na zastupitelském úřadě.

V případě žádosti občana mladšího 15 let žádost podává zákonný zástupce (jeden z rodičů).
Vyžaduje se osobní účast jak zákonného zástupce, tak i dítěte. K žádosti je třeba předložit výše uvedené dokumenty, vyplněné a podepsané prohlášení k občanství v případě nezletilé osoby a průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Za občana mladšího 15 let vyhotovený pas přebírá zákonný zástupce, který žádost podal.

V případě žádosti občana ve věku 15-18 let se žádost podává v přítomnosti zákonného zástupce (jeden z rodičů), který musí podepsat souhlas s vydáním pasu pro nezletilého občana. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce musí být k žádosti přiložen jeho souhlas s úředně  ověřeným podpisem.
Jinak platí postup jako v případě dospělého žadatele.

Více informací ohledně agendy cestovních dokladů naleznete na oficiální webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

přílohy

Šablona pro pořízení fotografie pro pas ČR 61 KB PDF (Acrobat dokument) 12.12.2014

form_prohlaseni_obcanstvi_nezletily 25 KB PDF (Acrobat dokument) 26.11.2012