česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 – informace pro voliče

Volby se konají v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodinHlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.
 

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.

Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny:

Seznam volebních obvodů

Číslo volebního obvodu                                     Sídlo volebního obvodu

volební obvod č. 1                                                  Karlovy Vary

volební obvod č. 4                                                  Most

volební obvod č. 7                                                  Plzeň - město

volební obvod č. 10                                                Český Krumlov

volební obvod č. 13                                                Tábor

volební obvod č. 16                                                Beroun

volební obvod č. 19                                                Praha 11

volební obvod č. 22                                                Praha 10

volební obvod č. 25                                                Praha 6

volební obvod č. 28                                                Mělník

volební obvod č. 31                                                Ústí nad Labem

volební obvod č. 34                                                Liberec

volební obvod č. 37                                                Jičín

volební obvod č. 40                                                Kutná Hora

volební obvod č. 43                                                Pardubice

volební obvod č. 46                                                Ústí nad Orlicí

volební obvod č. 49                                                Blansko

volební obvod č. 52                                                Jihlava

volební obvod č. 55                                                Brno-město

volební obvod č. 58                                                Brno-město

volební obvod č. 61                                                Olomouc

volební obvod č. 64                                                Bruntál

volební obvod č. 67                                                Nový Jičín

volební obvod č. 70                                                Ostrava - město

volební obvod č. 73                                                Frýdek - Místek

volební obvod č. 76                                                Kroměříž

volební obvod č. 79                                                Hodonín

 

            Vymezení výše zmíněných volebních obvodů je stanoveno v příloze č. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.

 

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím České republiky v Addis Abebě, může požádat tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 30. září 2016) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 5. října 2016 do 16 hod). Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 22. září 2016) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

 

Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý pobyt

Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území České republiky, tak může hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají volby.

Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například korespondenční hlasování. Proto, nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí, jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

 

Druhé kolo voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole (21. a 22. října 2016).

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé.

 

Podrobné informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR lze nalézt na webu Ministerstva vnitra ČR.