français  česky 

rozšířené vyhledávání

Zaměstnanecké karty - nový způsob objednávání

S platností od 01.02.2023 jsou stanoveny následující podmínky pro objednání žadatelů o zaměstnaneckou kartu

Nařízením vlády 233/2021 Sb. byla stanovena kvóta na množství zaměstnaneckých karet podaných na Velvyslanectví ČR v Alžíru na 90 žádostí ročně, z čehož 60 žádostí je určeno pro zaměstnanecké karty v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu Klíčový a vědecký personál.

Zbývající část z uvedené kvóty, tedy 30 žádostí, je určena pro ostatní zaměstnanecké karty.

Tato kvóta je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž případná nevyčerpaná kvóta v rámci jednoho měsíce se do dalších měsíců nepřevádí.  Velvyslanectví ČR v Alžíru tak přijímá 5 žádostí o zaměstnaneckou kartu každé dva měsíce.

Oznámení o způsobu a termínu registrace pro podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu mimo vládní programy ekonomické migrace na následující dva měsíce, bude v dostatečném časovém předstihu zveřejňováno na webové stránce velvyslanectví.

 

UPOZORNĚNÍ:

Kvóta na měsíc květen a červen je vyčerpána.

Možnost sjednání schůzky na měsíc červenec a srpen začíná 1. června 2023 v 8:00 hodin.

 

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registrace na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají.

Žádosti o registraci je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail employment_algiers@mzv.cz. Žádost o registraci musí mít následující strukturu a splňovat níže uvedené podmínky.

1. část (předmět e-mailu):

 • v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

2. část: (text e-mailu)

 • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)

datum narození žadatele

telefon žadatele

e-mail žadatele

3. část (přílohy e-mailu):

 • v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu, tj. kopii pracovní smlouvy s českým zaměstnavatelem ne starší 180 dnů

 

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je žádost o registraci vyřazena.

Každou žádost o registraci je nutné zaslat pouze jednou a vyčkat na odpověď konzulátu.

Žádost o registraci nebude přijata ke zpracování v následujících případech:

 • v předmětu e-mailu nebude uvedeno jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu
 • žadatel nepřipojí obě požadované přílohy
 • doklad o účelu pobytu, tj. pracovní smlouva bude starší 180 dnů
 • žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně
 • údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách
 • žadatel zašle svou žádost na jinou e-mailovou adresu, která není určena pro registraci žadatelů o zaměstnanecké karty
 • žádost o registraci bude na více než jednoho žadatele
 • e-mail bude doručen do e-mailové schránky před zahájením objednávání, tj. před stanoveným dnem a hodinou,
 • žadatel zašle několik e-mailů - každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail; pokud jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z různých e-mailových adres;

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria a kvóta není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky employment_algiers@mzv.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem.

Odpověď obdržíte zpravidla do 5 pracovních dnů.

Po vyčerpání stanovené kvóty je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové schránky employment_algiers@mzv.cz formou automatické odpovědi. Na tuto automatickou odpověď žadatelé nebudou reagovat a zastupitelský úřad nebude na dotazy v této souvislosti reagovat.