français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňující volby do Senátu České republiky dne 5. a 6. dubna 2019

Prezident republiky vyhlásil doplňující volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 se sídlem v Praze 9 a stanovil dny jejich konání na pátek 5. duben a sobotu 6. duben 2019. Hlasování do Senátu probíhá pouze v tomto volebním obvodu na území České republiky. 

Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování by v tomto případě proběhlo v pátek 12. dubna a v sobotu 13. dubna 2019.

Zastupitelské úřady ČR vedou v souvislosti s volbami do Senátu zvláštní seznamy voličů.  Zvláštní seznamy voličů, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu se uzavírají 30 dnů před prvním dnem voleb, tj. 6. března 2019.

Dále zastupitelské úřady ČR vydávají voličské průkazy voličům, zapsaným v těchto zvláštních seznamech. Na základě ustanovení volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, volič může ale hlasovat pouze na území České republiky.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, může požádat zastupitelský úřad před každými vyhlášenými volbami do Senátu o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, nebo podáním v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 29. března 2019) nebo osobně na zastupitelském úřadu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. dubna 2019 do 16 hod). Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také pouze před druhým kolem voleb do Senátu.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. od 21. března 2019) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Další informace o volbách do Senátu jsou umístěny na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky.