français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2020

Vláda České republiky schválila Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pro rok 2020. Jeho obsahem je finanční a materiální podpora vzdělávacích aktivit, které mají za cíl rozvíjet znalosti českého jazyka a literatury v krajanských komunitách. Druhou osou programu je podpora projektů krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Program je konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu České republiky o Čechy žijící v zahraničí.

A.    Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se o obory související s podporou znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce

http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/ rubrika Kurzy a studenti.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

-        pro jednosemestrální studium v zimním semestru (září 2020 - únor 2021) do 15. 3. 2020

-        pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru (září 2020 - červen 2021) do 15. 3. 2020

-        pro jednosemestrální studium v letním semestru (únor 2021 - červen 2021) do 15. 8. 2020

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na Velvyslanectví ČR v Alžíru  nejpozději do 25. března 2020, resp. 25. srpna 2020.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR  vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 17. 7. – 14. 8. 2020

Jedná se o čtyřtýdenní kurz pořádný v městě Poděbrady, určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Výuka probíhá ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlášky je nutné zadat nejpozději do 15. 3. 2020 prostřednictvím elektronického systému

http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/, rubrika Kurzy a studenti.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na Velvyslanectví ČR v Alžíru nejpozději do 25. března 2020.

Prostřednictvím Velvyslanectví bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující

Termín kurzu: 24. 8. – 4. 9. 2020

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Přihlášky je nutné zadat nejpozději do 15. 3. 2020 prostřednictvím elektronického systému

http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/ rubrika Kurzy a studenti.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na Velvyslanectví ČR v Alžírsku nejpozději do 25. března 2020.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím Velvyslanectví potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na kurz metodiky výuky českého jazyka je rozhodující následné uplatnění získaných znalostí.

 

B.     Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti  MZV

Na základě usnesení Vlády ČR č. 887 ze dne 9. prosince 2019 bude v roce 2020 pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací.

Úplná pravidla pro poskytování peněžních darů je možné nalézt na webových stránkách:

www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

Na těchto stránkách je umístěn  elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2021 s možností přímého odeslání. Žádající spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu. Zároveň žádost vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a postoupí Velvyslanectví ČR v Alžíru k dalšímu řízení.

Pokud krajanský spolek žádá o dotaci poprvé, je nutné k žádosti o peněžní dar přiložit kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

Termínem pro podání žádostí o dar na rok 2021 na Velvyslanectví ČR v Alžíru je  1. srpen 2020.