français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY – REGISTRACE VOLIČŮ

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. – 9. října 2021, Velvyslanectví České republiky shrnuje základní informace o podmínkách registrace voliče ve zvláštním volebním okrsku.
 
 

Voličem může být pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič může v Alžírsku hlasovat ve zvláštním volebním okrsku při Velvyslanectví ČR, 3, chemin de Ziryab, Alger – Telemly.

Volebními dny jsou pátek 8. října 2021 (12.00 – 22.00 místního času) a sobota 9. října 2021 (08.00 – 12.00 místního času).

Hlasování je možné:

 1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

  Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.

  Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.

  Žádost musí být doručena zastupitelskému úřadu nejpozději do 29. srpna 2021.

 2. na základě voličského průkazu

  Volič zapsaný u zastupitelského úřadu do zvláštního seznamu voličů může o voličský průkaz požádat pouze tento zastupitelský úřad.

  Volič zapsaný do volebního seznamu u obecního úřadu v ČR o voličský průkaz žádá v místě svého trvalého pobytu.

  Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

  Žádost o voličský průkaz se předkládá písemnou volnou formou, musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

  Žádost je třeba podat v písemné formě s doručením úřadu do 1. října 2021 na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo osobně do 6. října 2021 do 15.00 hodin místního času; volič se dostaví na zastupitelský úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

  Zastupitelský nebo obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 23. září 2021. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče.