français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY – ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. – 9. října 2021, Velvyslanectví České republiky shrnuje základní informace o způsobu hlasování ve volební místnosti.
 

Volebními dny jsou pátek 8. října 2021 (12.00 – 22.00 místního času) a sobota 9. října 2021 (08.00 – 12.00 místního času).

Prokázání totožnosti a státního občanství

            Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Voliči, který neprokáže svou totožnost v souladu se zákonem, nebude hlasování umožněno.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí tento průkaz odevzdat volební komisi.

Hlasovací lístek

            Volební komise po ověření totožnosti každému voliči vydá jednu prázdnou úřední obálku označenou úředním razítkem zastupitelského úřadu a sadu hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku

            Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

            V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyřech (4) kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

            Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Způsob hlasování

            Po opuštění prostou určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Následně v co nejkratší době musí opustit volební místnost.

            Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliče, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může doprovodit do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Voliči v zahraničí volí v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandidáty z Ústeckého kraje. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, hnutí nebo koalici s uvedením čísla určeného losem s celostátní platností. Pokud některý kandidující subjekt nepodal kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném kraji toto číslo neobsazeno. Sada hlasovacích lístků v jednotlivém kraji tak nemusí obsahovat všechna čísla.