français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, 24. – 25. května 2019

(Archivní článek, platnost skončena 18.05.2020.)

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.

Hlasování výhradně pro české kandidáty probíhá pouze na území ČR. Hlasování na zastupitelských úřadech není možné.

Voličem je občan ČR, který dosáhne věku 18 let nejpozději 25. května 2019 a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

Občan ČR, který chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, se musí v den voleb nacházet na jejím území.

Výkon volebního práva se liší podle toho, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, nebo nikoliv.

Občan ČR, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu u tohoto úřadu.  

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin, nebo písemně tak, aby byla žádost doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.

Zastupitelský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. S voličským průkazem se musí volič dostavit na území ČR, kde může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku.

Volič může rovněž požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky. Volič musí potvrzení předložit uvedenému obecnímu úřadu do 22. května 2019.

Volič může rovněž potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu v den voleb předložit okrskové volební komisi podle místa trvalého pobytu, která jej na základě tohoto potvrzení zapíše do seznamu voličů.  

Občan ČR, který není zapsán ve zvláštním seznamu voličů a nemá trvalý pobyt na území ČR, může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 14. dubna 2019. Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů může volič následně požádat o vydání voličského průkazu.

Občan ČR, který není zapsán ve zvláštním seznamu voličů a má trvalý pobyt na území ČR, je automaticky veden v seznamu voličů na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu. Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz u obecního úřadu podle místa pobytu voliče.