česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka v roce 2019

Vážení a milí krajané,

níže naleznete podrobnější informace týkající se možností vašeho případného zapojení do vzdělávacího programu pro krajany v roce 2019 včetně výuky českého jazyka či možnosti finanční podpory českých krajanských spolků v zahraničí.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty 

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka. 

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/ v rubrice Kurzy a studenti. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář. 

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou: 

- pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2019/2020 (září 2019 až únor 2020) do 15. 3. 2019 

- pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2019/2020 (září 2019 až červen 2020) do 15. 3. 2019 

- pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2019/2020 (únor 2020 až červen 2020) do 15. 8. 2019 

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na Velvyslanectví ČR v Ammánu (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše). 

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (od r. 2019 nově v Poděbradech) 

Termín kurzu: 19. 7. 2019 – 16. 8. 2019 

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. 

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/, rubrika Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2019. 

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na Velvyslanectví ČR v Ammánu (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše).

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit 

Termín kurzu: 26. 8. – 6. 9. 2019 

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. 

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/ v rubrice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2019. 

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na Velvyslanectví ČR v Ammánu (nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému viz. výše). 

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. 

 

 4) Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV 

V roce 2019 bude (v souladu s usnesením vlády č. 840 ze dne 12. prosince 2018) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách: 

www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici. 

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2020 s možností přímého odeslání. V případech, kde je to technicky možné, nechť spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si žádost vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a postoupí Velvyslanectví ČR v místě (tj. Ammánu) k dalšímu řízení dle dosavadního postupu. 

Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku. 

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty budou upřednostněny příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před údržbou a opravami krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2019 bude zasíláno ve 2. čtvrtletí roku 2019.