česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SP

Žádost o vydání voličského průkazu

S voličským průkazem může volič hlasovat při:

  • volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,
  • volbách do Senátu ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny;
  • volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí;
  • volbách do Evropského parlamentu v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky;
  • volbě prezidenta v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Žádost o voličský průkaz lze podat od dne vyhlášení voleb:

  • osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb na příslušné obecním / zastupitelském úřadě (podle toho, kde je volič zapsán) nebo
  • písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby příslušnému obecnímu / zastupitelskému úřadu (podle toho, kdeje volič zapsán). Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.

Písemné podání může být učiněno v těchto formách:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku, anebo
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, anebo
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.

Obecní/zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí nebo do ČR.

V případě, se volby probíhají i na zastupitelských úřadech v zahraničí (Poslanecká sněmovna, prezident), lze voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.