česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem - zápis a vyškrnutí

Na základě platných právních předpisů ČR o volbách mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Ammánu ti občané České republiky, kteří dlouhodobě či trvale pobývají v Jordánsku. Při hlasování se volič musí na zastupitelský úřad v Ammánu  dostavit osobně.
 

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Územně příslušný zastupitelský úřad provede zápis do zvláštního seznamu voličů na základě písemné žádosti voliče, která je doložena, originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících žadatelovu

 • totožnost
 • státní občanství ČR
 • bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.

Žádost o zapsání do ZSV (k podání můžete použít Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 28 KB).

Nejzazším termínem pro doručení nebo předání žádosti o zápis zastupitelskému úřadu osobně nebo písemně je termín 40 dnů přede dnem konání voleb.

Doporučujeme rovněž uvést i kontaktní údaje (telefon, fax, email, doručovací adresu apod.) pro případ nutnosti doplnění chybějících dokumentů či údajů.

 • V případě osobního podání žádosti se můžete dostavit na konzulární úsek velvyslanectví na schůzku sjednanou prostřednictvím emailu consulate_amman@mzv.cz
 • V případě písemného podání zašlete žádost na adresu:   Embassy of the Czech Republic, Halab street 34, Abdoun, 11181 Amman

 

Prokázání totožnosti
Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Prokázání státního občanství
Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže způsobem stanoveným v ustanovení § 20 zákona č. 40/1993 Sb. (občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem, osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to i starším 6 měsíců, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden). Státní občanství ČR lze pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokázat též Listinou o udělení občanství České republiky vydanou podle zák. č. 88/1990 Sb., je-li v Listině uvedeno, že občan nabyl státní občanství České republiky, a osvědčením o státním občanství České republiky vydaným podle zákona č. 193/1999 Sb.

Prokázání dlouhodobého pobytu
Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu se považuje zásadně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz).

V případě, že stát působnosti nevede evidenci obyvatel ani neuděluje povolení k pobytu v jakékoli formě, lze akceptovat jakýkoli jiný úřední doklad nebo průkaz s uvedením údaje o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta či průkaz sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního seznamu voličů bydlí).

Ověřování dokladů doložených k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů
Doklady podle předchozích odstavců musí být zastupitelskému úřadu doručeny nebo předány v originále nebo ověřené kopii (u vícestránkových dokladů stačí ověřená kopie datových stránek obsahující údaje o držiteli dokladu, platnosti dokladu a fotografii držitele). Ověření  provést v ČR, nebo některým českým zastupitelským úřadem.

 

 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Pokud jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (dále ZSV) u některého ze zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a odjíždíte natrvalo z jeho územního obvodu, doporučujeme Vám ještě před Vaším odjezdem požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení. Následně se musíte nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Na základě právních předpisů ČR o volbách v aktuálním znění není možnost vyškrtnutí vázána na rozhodnutí prezidenta o vyhlášení termínu voleb. Je tedy možno požádat o vyškrtnutí ze ZSV kdykoliv, vyškrtnutí samotné lze ovšem  provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, kdy se definitivně uzavírá ZSV.

Požádat o vyškrtnutí ze ZSV vedeného ZÚ lze buď písemně, anebo ústně.

 • Písemná žádost musí být voličem podepsána a je dostačující, pokud je doručena poštou na adresu:

  Embassy of the Czech Republic
  Consular Department (VOLBY)
  Halab street 34, Abdoun, 11181 Amman
  P.O.Box 2213


Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí ze ZSV není nutno ověřovat úředně.

Pozn. Žádost prostřednictvím e-mailu lze přijmout pouze v případě, že jeho přílohou bude scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele. Prostý podpis není možné z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele, a rovněž není přípustná telefonická žádost.

 • Při ústní žádosti voliče o vyškrtnutí ze ZSV při osobní návštěvě zastupitelského úřadu učiní pracovník zastupitelského úřadu o této skutečnosti záznam.

K podání žádosti je možno použít buď Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOC, 24 KB) anebo napsat žádost volnou formou s uvedením potřebných údajů - jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo z důvodu kontroly a zamezení vyškrtnutí jiné osoby. Dále je potřeba uvést trvalé bydliště v ČR, resp. doručovací adresu. Doporučujeme uvést přímé kontakty, např. email, telefon apod., z důvodu možnosti rychlého spojení v případě potřeby.

O vyškrtnutí ze ZSV Vám bude vydáno potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV vedeného na ZÚ. Potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV zašleme doporučeně na Vámi uvedenou adresu, anebo si je můžete vyzvednout osobně.

Potvrzení je nutno následně odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalé bydliště, anebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte trvalé bydliště.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

 

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 28 KB)

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOC, 24 KB)