english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

Mapa oborových příležitostí pro Turecko

ZÚ Ankara a GK Istanbul vypracoval pro Turecko, tzv. Mapu oborových příležitostí pro Turecko, která definuje perspektivní sektory hodné zřetele českých exportérů a investorů v Turecku:

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetika včetně obnovitelných zdrojů energie

výstavba elektráren, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, zásobníků plynu, modernizace stávajících energetických celků, subdodávky pro jaderné elektrárny

Dopravní strojírenství (kolejová doprava)

Tramvaje, nákladní vagony a další kolejová vozidla

Elektrifikace železničních koridorů

Kolejová infrastruktura

Signalizační a zabezpečovací zařízení, telematika

Důlní zařízení a technologie

stroje a technologie – nákladní auta, důlní lokomotivy, důlní exkavátory, drtiče, vrtací stroje, kombajny, mísičky, třídičky, přenosné hydraulické podpěry, podzemní ventilační zařízení

Strojírenství

Obráběcí stroje, stroje na jemné obrábění

Automobilový průmysl

Subdodávky a investice

Enviromentální technologie ve vodohospodářství a sanaci odpadů, nanotechnologie

Výstavba čističek odpadních vod, úpraven vody, vodovodů, kanalizačních systémů a spaloven

Zpracování biologického odpadu (bio-stanice, kompostárny)

Potravinářsko-agrární sektor

Zařízení masného průmyslu, mlékáren, polotovarů

Stroje na výrobu potravinářských obalů, plnící, balící a etiketovací linky

Zdravotnictví

Zdravotnická a laboratorní technika a materiály

Obranný průmysl

Protichemické prostředky, dekontaminační jednotky, protichemické obleky, masky, filtry apod.

Systémy detekce, výrobky pro záchranné systémy a krizový management

Doplňky stravy, farmaceutické produkty, korekční a estetické výkony v rámci zdravotní turistiky

 

Dynamický a rozvíjející se turecký trh plně reflektuje teritoriální i oborové priority ČR a determinuje exportní příležitosti v níže uvedených sektorech, kterými jsou:

 • Moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou (enviromentální technologie ve vodohospodářství a sanaci odpadů, nanotechnologie).

 • Energetika včetně obnovitelných zdrojů energie – raketový rozvoj turecké ekonomiky má za následek stále větší potřebu a spotřebu energie, přičemž toto tempo růstu se pohybuje kolem 5-6,5% ročně. ČR může těžit z minulosti a velmi dobrých referencí v tomto sektoru (výstavba velkých energetických celků). Participace českých firem je perspektivní rovněž v oblasti výstavby produktovodů, podzemních zásobníků plynu, výstavby a subdodávek obnovitelných zdrojů energie a subdodávek pro plánované jaderné elektrárny.

 • Důlní zařízení a technologie - Turecko je producentem mnohých nerostných surovin, zvláště lignitu, bauxitu, chrómu, zinku, stříbra, olova, antimonu, borátů, bentonitů, živců či kaolínů. Pro české podniky se naskýtá možnost participovat na projektech využití nerostného bohatství včetně dodávek technologických zařízení, zejm. domácího lignitu.

 • Automobilový průmysl a návazné obory - v posledních letech se jedná o dynamicky se rozvíjející sektor.

 • Dopravní strojírenství vč. dodávek pro light-rail - Turecko plánuje v dlouhodobém měřítku rozvoj železniční, silniční, letecké i lodní dopravy. Perspektivní je i export kolejových vozidel, zejména nákladních vagónů, kde Turecko stále ještě nesaturovalo stávající poptávku. Dále pak projekty související s železniční a kolejovou infrastrukturou, komunikačních a zabezpečovacích systémů a dodávek komponentů v železničním průmyslu. Významné příležitosti generují municipální městské projekty -  dodávky CNG autobusy a plnících stanic.

 • < >agrární sektor: exportní příležitosti, při správné akvizici, představují potravinářské technologie v oblasti zařízení pro mlékárny, pekárny a jatka, konzervárny, mražené potraviny a „ready-to-eat meals“. Stranou zájmu by neměly zůstat ani investiční příležitosti v oblasti chovu a zpracování skotu a drůbeže a tradiční položky jako pivo.

  Chemický průmysl a návazné obory

 • Strojírenská produkce - české a turecké výrobky nejsou považovány za konkurenční. Turecké společnosti vynikají především v lisování, dobré jsou i v řezání materiálu plazmou či vysekávání plechu. V obráběcích strojích jsou naopak lepší české společnosti.

  Kromě výše uvedených oborů poskytuje řadu příležitostí českým firmám rovněž výroba stavebních hmot, chemická a farmaceutická produkce a stejně tak odvětví turismu a lázeňství. Významnou příležitostí mohou být též dodávky zbrojní produkce, resp. ručních palných zbraní (Česká zbrojovka Uherský Brod na zdejším trhu těží z historické dodávky sahající do 90. let více než 120 tis. ks legendárních pistolí CZ 75, které dosud policejní složky TR částečně používají). Perspektivní a rozsáhlý turecký trh se zdravotním zařízením a technikou představuje rovněž příležitost pro české exportéry vyspělých technologií a zároveň zvyšuje podíl exportu zboží a služeb založených na inovacích.

  Turecko plní stále významnější roli v procesu regionální stability a je klíčovým hráčem v řešení blízkovýchodního konfliktu, což v obchodně-ekonomické oblasti, i vzhledem ke geografické poloze a dynamicky se rozvíjejícímu exportnímu potenciálu JV Turecka, předurčuje k možnostem penetrace nových obchodních příležitostí a tzv. třetích trhů na BV, Balkánu a v post sovětských asijských republikách. Vidíme významnou příležitost pro obě země jak dosáhnout synergického efektu, tedy spojit tradičně pozitivní Turecka, jako tradičního obchodního partnera na těchto trzích, a české podnikatelské subjekty, jakožto nositele know-how a vyspělých technologií a inovativních produktů, které je možné v Turecku a na třetích trzích komercionalizovat. Turecké firmy jsou tradičně pozitivně vnímány v zemích BV, turkických republikách, ale i v RF kde jsou velmi aktivní a realizují rozsáhlou exportní činnost, což skýtá významné možnosti pro např. konsorcionální přístup v energetickém sektoru zejména s přispěním silných tureckých rodinných holdingů.