english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Neudělení víza

V případě neudělení (a zrušení nebo zneplatnění) schengenského (krátkodobého) víza žadatel obdrží formulář, ve kterém je uveden důvod a možnost dalšího postupu – např. podání nové žádosti nebo podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza (odvolání).

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza (odvolání) musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, během 15 dnů po obdržení rozhodnutí o zamítnutí – v originále s originálem podpisu (tj. osobně nebo poštou). Instrukce jsou rovněž uvedeny na formuláři. Žádost budete přijata pouze v českém či  slovenském.

V odvolání žadatel uvede důvody, ve kterých spatřuje nesprávnost rozhodnutí. Informace, které nebyly součástí žádosti, nemohou být důvodem pro odvolání. Odvolání je následně postoupeno Ministerstvu zahraničních věcí, které je v 60-ti denní lhůtě přezkoumá. Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o odvolání je konečné. Žadatel je o výsledku informován prostřednictvím konzulárního úřadu, který o žádosti rozhodl.

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza (odvolání) je zpoplatněna částkou 60 EUR na příslušný bankovní účet ZÚ ANKARA (pozn.: poplatek je účinný dnem 31/07/2019). Uvedené se netýká rodinných příslušníků občana EU .

Na udělení víza není právní nárok.

Rodinný příslušník občana EU podá žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza (odvolání) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí. Odvolání se podává písemně konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, a musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum a místo narození, číslo pasu, státní příslušnost a v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí. Instrukce jsou rovněž uvedeny na formuláři. Konzulární úřad může ve lhůtě 5 dnů své zamítavé rozhodnutí změnit. Neučiní-li tak, postupuje žádost Ministerstvu zahraničních věcí, které ji v 60-ti denní lhůtě přezkoumá. V případě, že Ministerstvo zahraničních věcí odvolání zamítne, může rodinný příslušník občana EU podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu, a to ve lhůtě do 30-ti dnů od doručení informace o výsledku odvolání. Příslušným soudním orgánem je krajský soud, v jehož obvodu by cizinec po vstupu na území plnil svou ohlašovací povinnost. Z podkladů k žádosti o vízum musí být zřejmá adresa pobytu žadatele na území ČR.