english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník?

Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států, který je:

 1. manžel, resp. registrovaný partner;

 2. rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje;

 3. potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a

 4. potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

 

Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje i cizinec, který prokáže, že:

 1. je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným výše, pokud

  1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na území s občanem EU ve společné domácnosti,

  2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, nebo

  3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana EU, anebo

 2. má s občanem EU trvalý partnerský vztah, který není manželstvím a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a intenzita vztahu.

 

Ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se rodinného příslušníka občana EU se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem státního občana ČR.

K vyřízení žádosti o krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů předložíte jako rodinný příslušník občana EU:

 • vyplněný formulář „Žádost o udělení schengenského víza“
 • cestovní doklad žadatele
 • fotografii
 • doklady prokazující existenci občana EU (kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu občana EU)
 • doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU (oddací list, rodný list, doklad o závislosti, vážné zdravotní důvody, doklady o existenci trvalého vztahu)
 • doklad o tom, že občan EU již pobývá v ČR, kam jej budete následovat, resp. doklad o plánované cestě občana EU a jej doprovázejícího žadatele do ČR (např. rezervace letenek)

Lhůta pro vyřízení žádosti rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, je 14 dnů ode dne podání žádosti. Tato lhůta však může být v odůvodněných případech prodloužena na 30, resp. 60 dnů.

Podání žádosti je bezplatné.

MZV ČR upozorňuje, že rozhodnutí o udělení krátkodobého víza pro rodinné příslušníky občanů EU/ČR nemůže být přijímáno automaticky. Zastupitelské úřady jsou oprávněny provádět šetření za účelem prokázání, zda není dán některý z důvodů pro zamítnutí víza uvedený v § 20 odst. 5 zákona o pobytu cizinců:

„a) žadatel předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad

b) je důvodné podezření, že trpí závažnou nemocí

c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek

d) je zařazen do informačního systému smluvních státu a příslušný orgán, který rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, pro jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

e) žadatel se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství.“

Za účelové sňatky jsou ve smyslu Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě č. COM (2014) 604 final, jehož přílohou je Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí, v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU považovány:

1) „klasické“ účelové sňatky („standard“ marriage of convenience)-oba manželé uzavírají sňatek se záměrem zneužít právo EU;

Zejména v této souvislosti MZV ČR upozorňuje na existenci § 341 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který upravuje skutkovou podstatu trestného činu napomáhání neoprávněnému pobytu na území republiky;

2) podvodné sňatky (marriage by deception)-sňatek, kdy občan/občanka EU je oklamán/a občanem třetí země příslibem řádného a trvalého rodinného života. Pro tyto sňatky je typické, nikoliv nutně, že jim předchází krátká známost po internetu nebo seznámení během krátkého dovolenkového pobytu;

3) vynucené sňatky (forced marriage)-často spojené s obchodováním s lidmi;

4) předstírané sňatky (bogus marriage)-na rozdíl od účelových sňatků nejsou z pohledu práva platné, bývají spojeny s padělanými nebo zneužitými dokumenty.

Rodinní příslušníci občanů EU mohou podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza (viz. kapitola „Obecné vízové informace/Neudělení víza“)

V případě zamítnutí žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza může rodinný příslušník občana EU podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení informace o výsledku řízení o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Příslušným soudním orgánem je krajský soud, v jehož obvodu by cizinec po vstupu na území plnil svou ohlašovací povinnost (www.justice.cz). Z podkladů k žádosti o vízum musí být zřejmá adresa pobytu žadatele na území ČR.

Výše uvedené informace se týkají řízení o žádosti o krátkodobé vízum podané rodinným  příslušníkem občana EU na zastupitelském úřadě.

Podání žádosti o krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR:

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, je oprávněn podat policii žádost o udělení víza k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR. Je přitom povinen prokázat důvody, na jejichž základě o udělení víza žádá právě na hraničním přechodu.

Sjednání schůzky za účelem podání žádosti a podpůrné dokumenty

Rodinný příslušník občana EU, který je občanem Turecké republiky či je na jejím území legálně usazen může podat žádost bez předchozího sjednání schůzky přímo na zastupitelském úřadu České republiky v Ankaře každou středu (pokud daný den připadá na pracovní den) mezi 10.00-11.00 hod. Na adrese:  Kaptanpaşa Sk. No: 15, Büyükesat Mahallesi, 06700 Çankaya / Ankara. Rovněž si může požádat cestou VFS vízového centra (https://www.vfsglobal.com/en/individuals/index.html) s tím, že je nutno uhradit servisní poplatek a respektovat podmínky obecného charakteru při podání žádosti cestou vízového centra. Rozhodnutí je čistě na žadateli. Přípustné a podpůrné dokumenty jsou založeny na formuláři C-00:

https://www.mzv.cz/public/79/cb/cc/3569890_2175157_EU_FORM_for_VFS_1.pdf

 

Rodinný příslušník občana EU musí cestovat se slučovaným občanem EU či jej následovat, aby splnil uvedenou definici – v opačném případě není považován za rodinného příslušníka občana EU.

 

V PŘÍPADĚ MANŽELŮ SE VYŽADUJE PŘEDLOŽENÍ ORIGINÁLU ODDACÍHO LISTU ČESKÉ REPUBLIKY ČI ČLENSKÉHO STÁTU (takovéto písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého).

 

přílohy

C-00 482 KB PDF (Acrobat dokument) 25.6.2019