english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Objednávání na podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt

Podat žádost o udělení dlouhodobého víza/pobytu na zastupitelském úřadu České republiky v Ankaře lze pouze na základě řádné emailové registrace na e-mailové adrese visa_ankara@mzv.cz. V opačném případě bude daná žádost označena za nepřijatelnou. Na základě správně uvedených informací obdržíte zpět e-mail s uvedením data, času a adresy místa podání žádosti.

Předtím než učiníte registraci, tak prosím si zjistěte, zdali splňujete podmínky.

 

Jak musí emailová objednávka vypadat 

Váš e-mail má mít tyto 3 části: 

1. část (Předmět e-mailu): uveďte pouze jeden z možných účelů pobytu, jméno a příjmení 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé):

 • studium
 • mimořádné pracovní vízum
 • sezónní zaměstnání
 • podnikání
 • rodinný
 • sportovní
 • kulturní
 • ostatní

Povolení k dlouhodobému pobytu:

 • studium
 • vědecký výzkum
 • sloučení rodiny
 • investování
 • modrá karta
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie
 • překlenovací štítek

!POZOR! Předmět emailu nesmí obsahovat nic jiného! Příklady předmětu e-mailu:

 • Příklad studium: STUDIUM, OZTURK Mehmet 
 • Příklad modrá karta: MODRÁ KARTA, OZTURK Mehmet 
 • Příklad PODNIKÁNÍ: PODNIKÁNÍ, OZTURK Mehmet 
 • Příklad rodinný: RODINNÝ, OZTURK Mehmet 

POZOR! Cestou emailu visa_ankara@mzv.cz se nežádá o termín sjednání osobní schůzky za účelem podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Pokud chcete podat žádost o termín sjednání osobní schůzky za účelem podání žádosti o zaměstnaneckou kartu, tak konzultujte následující informace: https://www.mzv.cz/ankara/cz/viza_a_konzularni_informace/registrace/registrace_k_podavani_zadosti_o.html


2. část (Text e-mailu) - v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje: 

· PŘÍJMENÍ a Jméno (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele) 

· Datum narození 

· Číslo cestovního dokladu 

· Kontaktní telefon 

· Kontaktní email 

Příklad: 

· OZTURK Mehmet 

· 11/10/1982 

· U123456789 

· +90 0532 123456789 

· ozturk.mehmet@asdfgh.tr 

!POZOR! Text emailu nesmí obsahovat nic jiného! Na žádný jiný text nebude brán zřetel. Na žádosti o změnu termínu nebude žádná reakce! 

 

3. část (přílohy e-mailu): v přílohách e-mailu žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají): 

· kopii datové stránky svého cestovního dokladu s osobními údaji a fotografií ve formátu pdf 

· kopii dokladu prokazujícího účel pobytu – např. vědecký pobyt, přijetí ke studiu, živnostenský list etc. ve formátu pdf

· držitel cestovního dokladu Turecké republiky: doklad ohledně místa pobytu (trvalého bydliště) a další adresy v rámci konzulárního obvodu zastupitelského úřadu ČR v Ankaře  (Yerleşim yeri (ikametgah) ve diğer adres belgesi) ve formátu pdf

· držitel cestovního dokladu, který nebyl vydán Tureckou republikou: Povolení k pobytu (Türkiye Cumhuriyeti Ikamet İzni) ve formátu pdf

 

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje do předmětu i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je objednávka vyřazena a zůstává dále bez reakce. 

 

Objednávka nebude přijata v následujících případech: 

· žadatele neuvede v předmětu účel pobytu 

· žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu 

· žadatel nepřipojí obě požadované přílohy, nebo přílohy budou v jiném formátu než pdf 

· žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně 

· údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách 

· objednávka bude na více než jednoho žadatele (výjimka – nezletilé děti podávající současně se svým zákonným zástupcem – viz níže)

POZOR! Při podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt je nutno se prokázat úředním výpisem, který prokáže trvalý pobyt v  konzulárním obvodě Velvyslanectví České republiky v Ankaře.

POZOR! POKUD ŽÁDOST NEBUDE SPLŇOVAT VÝŠE UVEDENÉ ZÁSADY, TAK NA NÍ NEBUDE ODPOVĚZENO. 

E-mailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádosti budou řazeny do jedné fronty podle pořadí, v jakém budou e-maily na e-mailovou adresu visa_ankara@mzv.cz přicházet. 

Termíny jsou přidělovány přísně chronologicky v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky visa_ankara@mzv.cz 

POZOR! Do pořadí žadatelů Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ani Velvyslanectví České republiky v Ankaře žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ani Velvyslanectví České republiky v Ankaře odpovídat. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, bude si muset o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem. 

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají. 

Výjimkou je situace, kdy žádost o pobytové oprávnění podává žadatel a zároveň jeho nezletilé dítě/děti (pouze pro účel rodinný/sloučení rodiny). V takovém případě žadatel zašle jeden e-mail, v jeho textu uvede požadované údaje o sobě a rovněž o svém nezletilém dítěti/dětech a do příloh připojí kopii datové stránky svého cestovního dokladu a cestovního dokladu svého dítěte/dětí a kopie dokladů prokazující účel pobytu žadatele a účel pobytu jeho dítěte/dětí. Pokud je dítě zapsáno do cestovního dokladu žadatele, je třeba toto v textu e-mailu uvést a do přílohy připojit kopii stránky v cestovním pase žadatele, která obsahuje informace o jeho dítěti/dětech. V těchto případech není zapotřebí u takovýchto nezletilých indikovat další účel pobytu v hlavičce emailu.

Pravidla místní příslušnosti 

Upozorňujeme, že žadatelé jsou při registraci povinni respektovat pravidla místní příslušnosti dle stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu.