english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta v roce 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo volby by proběhlo v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.
 

Volit bude možné 13. ledna 2023 v době 15.00 – 23.00 hod. a 14. ledna 2023 v době 09.00 – 15.00 hod., resp. v příp. druhém kole pak 27. ledna 2023 v době 15.00 – 23.00 hod.
a 28. ledna 2023 v době 09.00 – 15.00 hod., i na Velvyslanectví ČR v Ankaře pro ty voliče, kteří jsou buď zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Ankaře, nebo kteří předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu, nebo vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR
v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni. Na území Turecké republiky v rámci konzulárního obvodu Velvyslanectví ČR v Ankaře možno volit pouze v budově Velvyslanectví ČR v Ankaře. Pro možnost volit v rámci konzulárního obvodu Generálního konzulátu ČR v Istanbulu konzultujte informace poskytované Generálním konzulátem ČR v Istanbulu.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání své totožnosti a státního občanství ČR platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas ČR nebo platný cestovní průkaz ČR; neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

1) ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:

-         originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)

-         doklad o bydlišti v konzulárním obvodu zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 04.12.2022.

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 

2) VOLIČSKÝ PRŮKAZ

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 06.01.2023), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 11.01.2023). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29.12.2022). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i na zastupitelském úřadu České republiky v Ankaře. Vystavení voličského průkazu konzultujte přímo s Vaším obecním úřadem.

 

JSTE-LI JIŽ VEDEN/A V NAŠEM ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ A HODLÁTE VOLIT JINDE

1) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadě ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou, faxem, elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele zaslaný v příloze e-mailu. Žádost prostřednictvím telefonu či prostého e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 11.01.2023. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi, případně jinému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo územní obvod zdejšího zastupitelského úřadu, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem nebo elektronicky datovou schránkou, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 06.01.2023), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (tj. 11.01.2023). Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře.

Voličský průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (tj. 29.12.2022), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.

PRŮBĚH  HLASOVÁNÍ

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.

Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem.

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.