english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

Zamítnutí víza

V případě neudělení krátkodobého schengenského víza (nebo jeho zrušení nebo prohlášení za neplatné) žadatel obdrží jednotný formulář pro oznámení důvodů neudělení, zrušení nebo prohlášení víza za neplatné, ve kterém je uveden důvod, příp. důvody neudělení, zrušení či prohlášení víza za neplatné, a poučení ohledně opravného prostředku, jímž je žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza.

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, do 15 dnů od převzetí/doručení jednotného formuláře. Žádost lze podat osobně nebo zaslat poštou. V obou případech musí být žádost podepsána žadatelem, příp. zmocněným zástupcem. Přesné instrukce jsou uvedeny na jednotném formuláři.

V žádosti o nové posouzení důvodů žadatel uvede, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí konzulárního úřadu. Informace, které nebyly součástí žádosti o vízum, nemohou být důvodem pro podání žádosti o nové posouzení důvodů.

Poplatek za podání žádosti o nové posouzení důvodů činí 60 Euro. V případě rodinných příslušníků občanů EU/ČR je podání žádosti o nové posouzení důvodů zdarma.

Žádost o nové posouzení důvodů je následně postoupena Ministerstvu zahraničních věcí, které ji v 60-ti denní lhůtě přezkoumá. Žadatel je o výsledku informován prostřednictvím konzulárního úřadu, který o žádosti rozhodl.

V případě, že Ministerstvo zahraničních věcí žádost o nové posouzení důvodů zamítne, může žadatel podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku žádosti o nové posouzení důvodů. V souladu s § 172 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, je příslušným soudním orgánem krajský soud, v jehož obvodu by žadatel po vstupu na území plnil svou ohlašovací povinnost. Z podkladů k žádosti o vízum musí být zřejmá adresa předpokládaného pobytu žadatele na území ČR.

V případě neudělení dlouhodobého víza se žádost o nové posouzení důvodů zasílá přímo (nikoliv cestou konzulátu) Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky.