ελληνικά  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění na zjednodušení formalit pro předkládání některých veřejných listin v EU

Velvyslanectví ČR v Athénách upozorňuje na nové nařízení EP a Rady (EU) o veřejných listinách, které je účinné od 16.2.2019 a které zjednodušuje formality pro předkládání některých veřejných listin v EU. Podrobné informace a příslušné odkazy naleznete v článku.

Ode dne 16. února 2019 je účinné tzv. nařízení o veřejných listinách (Nařízení EP a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016).

Od 16. února 2019 by měly být vybrané veřejné listiny vydávané členskými státy EU osvobozeny od požadavku vyššího ověření (tj. apostily). Pro některé z nich by měly být dále zavedeny tzv. vícejazyčné standardní formuláře (dále jen „vícejazyčné formuláře“). Pokud žadatel požádá úřad vydávající veřejnou listinu o připojení vícejazyčného formuláře, nebude již v členském státě EU, ve kterém hodlá veřejnou listinu uplatnit, potřebovat úřední překlad této listiny.

Jakých veřejných listin se zjednodušení týká

Nařízení se týká zejména matričních dokladů (např. rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině), a dále např. výpisu z Rejstříku trestů, osvědčení o st. občanství, dokladů o rozvodu, potvrzení o pobytu či potvrzení o žití. Musí se ovšem jednat o originály, nikoli o ověřené kopie vyhotovené orgány (vydávajícího) členského státu.

Výčet veřejných listin, na které se nařízení použije, je uveden v článku 2. Jsou to listiny, u nichž již nebude třeba vyššího ověření apostilou.

K většině z těchto veřejných listin jsou navíc v přílohách č. I – XI nařízení o veřejných listinách vypracovány výše uvedené vícejazyčné formuláře. Veřejná listina, k níž úřad může připojit tento vícejazyčný formulář, tedy nebude potřebovat ani úřední překlad. Vícejazyčné formuláře se budou aplikovat v zásadě na matriční doklady a na doklady o místě pobytu v domovském členském státě. Naopak k dokladům týkajícím se občanství (osvědčení o st. občanství, nabytí či pozbytí st. občanství) či k soudním rozhodnutím v oblasti rodinného práva (rozvod, osvojení) bude i nadále potřeba úřední překlad, pokud ovšem nespadají do působnosti nějakého jiného nařízení EU, jak je tomu například u rozvodových rozsudků.

V praxi uvedený nový režim bude znamenat, že např. pro účely podání žádosti o zápis dítěte narozeného v Řecku do Zvláštní matriky v Brně by mělo v budoucnu postačovat, aby rodiče předložili řecký rodný list s připojeným vícejazyčným formulářem, ve kterém budou potřebné informace uvedeny i v češtině. Vícejazyčný formulář připojí k rodnému listu příslušný obecní úřad (Dimarchio).

Pro naše klienty připojujeme text nařízení o veřejných listinách publikovaný v Úředním věstníku (EU) v české verzi viz Příloha a řecké verzi viz Příloha. Pokud se budete dotazovat řeckých a českých úřadů na aplikaci zjednodušeného režimu, doporučujeme, alespoň zpočátku, na nařízení odkazovat a v emailové komunikaci případně připojit text nařízení.

Informace k českým veřejným listinám

České matriky by měly vícejazyčné formuláře připojovat k (českým) matričním dokladům vydaným dle nyní platného vzoru (s ochrannými prvky), tedy k těm, které byly vydány po 1.1.2015. Pokud je matriční doklad (typicky rodný, oddací či úmrtní list) starší, je třeba požádat o vydání jeho duplikátu a o připojení vícejazyčného formuláře k tomuto duplikátu.

Pokud kontakty na příslušný český úřad (zpravidla matriku) neznáte, doporučujeme využít Portál veřejné správy: https://portal.gov.cz/obcan/ nebo vyhledávač českých úřadů na portálu https://www.statnisprava.cz/

Zároveň českým občanům v Řecku velmi doporučujeme průběžně sledovat naše webové stránky v sekci „Vízové a konzulární informace“. 

Přílohy

Nařízení 2016-1191 cs

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R1191

Κανονισμός  2016/1191 ελ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R1191