ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů - žádost o zápis, vyškrtnutí, voličský průkaz

Velvyslanectví ČR v Athénách vede zvláštní seznam voličů pro voliče - občany ČR, kteří mají bydliště v územním obvodu zvláštního volebního okrsku, jenž představuje území Řecké republiky.

V zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky.

Za tímto účelem zastupitelské úřady ČR vedou zvláštní seznamy voličů (ZSV) - občanů ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v územním obvodu zvláštního volebního okrsku příslušného zastupitelského úřadu.

V Řecku vede ZSV konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Athénách. Tento seznam je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro každé volby znovu.  Jeho aktualizaci (zápis/vyškrtnutí voliče) provádí velvyslanectví průběžně, a to vždy na základě příslušné žádosti voliče. Honorární konzuláty v Řecku agendu voleb nevykonávají.

Zápis do ZSV vedeného Velvyslanectvím ČR v Athénách

Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů není ze zákona stanovený formulář, žadatel se musí pouze prokázat:

  • → platným dokladem totožnosti (CP, OP);
  • → a dokladem potvrzujícím jeho dlouhodobý pobyt v Řecku (v Řecku se nejčastěji jedná o dokument dokazující tzv. adeia diamonis či paramonis).

Je třeba upozornit, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do ZSV v Athénách, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Vydání voličského průkazu (VP) pro voliče zapsaného v ZSV vedeném při Velvyslanectví ČR v Athénách

VP voliče  opravňuje volit mimo Athény, např. při voličově plánované cestě do ČR či jiné jeho cestě do zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být Velvyslanectví ČR v Athénách zaslána poštou, případně předložena osobně na konzulárním úseku velvyslanectví, a to vždy v termínu stanoveném pro příslušný typ voleb.

Písemná žádost o vydání voličského průkazu nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vydání voličského průkazu dle mého  jména uvedeného ve zvláštním seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Athénách. V [místo] dne [datum], [podpis]."

S VP a dokladem totožnosti se pak občan dostaví v době voleb do libovolné volební místnosti v ČR nebo v zahraničí k výkonu svého volebního práva. 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Athénách

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů by měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Žádost o vyškrtnutí voliče ze ZSV může být písemná nebo ústní.

  • → Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu.
  • → Písemná žádost je dostačující, pokud je zaslána poštou nebo faxem. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.
  • → Písemná žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů nemá pevně stanovenou formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Athénách.
  • V [místo] dne [datum], [podpis]."

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (pozor, tato lhůta neplatí pro volby do Evropského parlamentu). Voliče, kterému byl vydán VP, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže tento volič spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

Velvyslanectví vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského parlamentu; při těchto volbách je nutné potvrzení předat přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu).