عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydávání cestovních dokladů

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést biometrické prvky (digitalizovaná fotografie a otisky prstů) do nově vydávaných cestovních dokladů.

Tyto biometrické charakteristiky jsou využívány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu. V ČR se nově odebírají otisky prstů do cestovních dokladů od 1.4.2009. Česká republika zahájila vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji od 1. září 2006.

Doba platnosti cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je obecně 10 let; pokud jsou tyto cestovní pasy vydávány občanům ve věkové kategorii do 15 let, vydávají se pouze na dobu platnosti 5 let. U občana mladšího 10 let je možné požádat o jeho zapsání do cestovního dokladu rodiče.

POZOR: Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o cestovní pas u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí je 120 dnů!!

Doklady nezbytné pro podání žádosti

 • doklad totožnosti - platný pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR;
 • doklad o českém státním občanství - platný pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o občanství, které není starší než jeden rok (Pozn.: Je-li Vaše osvědčení o občanství vydané před několika lety, bude třeba zopakovat státoobčanské šetření.);
 • doklad o jménu a příjmení - pas ČR, občanský průkaz ČR, matriční doklad vydaný českým matričním úřadem;
 • doklad o rodném čísle - pas ČR, občanský průkaz ČR, matriční doklad vydaný českým matričním úřadem, samostatný doklad o rodném čísle. (Pozn.: Pakliže tyto doklady rodné číslo neobsahují, je třeba požádat o jeho doplnění.);
 • prohlášení o českém státním občanství - vyplní se na velvyslanectví při podání žádosti;
 • nepovinné - doklad pro zapsání titulu, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj;
 • fotografie

Popis postupu vyřízení žádosti

Žadatel o ePas s trvalým bydlištěm v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Bagdádu telefonicky zkontaktuje velvyslanectví za účelem domluvení schůzky k podání žádosti o vystavení cestovního dokladu a popř. též k ověření, zda je osoba žadatele evidována v Centrální evidenci obyvatel České republiky.

Žadatel se následně osobně dostaví na konzulární oddělení s výše uvedenými doklady a k odběru dalšího biometrického prvku (otisky prstů). Upozorňujeme, že od 1.9.2006 není možné žádat o cestovní pas a matriční doklady či osvědčení o státním občanství současně. Tyto doklady musí mít každý žadatel vyřízeny před podáním žádosti o ePas. Konzulární úředník provede potřebné úkony pro pořízení žádosti o ePas:

 • zkontroluje doložené skutečnosti jejich porovnáním s údaji v systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů,
 • pořídí biometrická data (sken fotografie žadatele, odběr otisků prstů žadatele),
 • vytiskne ze systému žádost s potřebnými daty, včetně fotografie,
 • vyzve žadatele k podpisu do příslušného místa žádosti (systém automaticky podpis graficky snímá pro následné použití při výrobě ePasu),
 • žadatel potvrdí podpisem správnost všech údajů a souhlas s výrobou ePasu,
 • konzulární úředník odešle data elektronicky do centra, papírová žádost zůstává na konzulárním oddělení.

Po zpracování dat a vyrobení ePasu s biometrickými údaji v centrální výrobně je pas odeslán Velvyslanectví ČR v Bagdádu, které žadatele vyzve, aby se osobně dostavil k jeho převzetí. Občan může při převzetí ePasu požádat o kontrolu funkčnosti čipu a v něm uložených dat. Před převzetím ePasu občan podepíše poučení, že dodrží stanovené podmínky pro nakládání s ePasem (dostává pasovou knížku včetně elektronického zařízení).
Podrobné informace Ministerstva vnitra ČR.