česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství

Informace pro případ, kdy potřebujete vystavit osvědčení o státním občanství České republiky jako doklad o státním občanství.

Problematiku státního občanství ošetřuje Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR.

Žádost se podává osobně na Velvyslanectví ČR v Bangkoku:

 1. Žádost podává osoba starší 15 let, o jejíž státní občanství se jedná.
 2. Za dítě mladší 15 let žádá jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, který předloží pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení opatrovníkem (viz § 42 odst. 2 zákona).
 3. Za zemřelou osobu žádá její příbuzný v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec, či fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.
 4. Pro nově narozené dítě viz Zápis narození a vydání osvědčení o státním občanství.

Doklady o státním občanství osoby, o jejíž občanství se jedná, které je třeba předložit:

Doklady musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 1. Dříve vydané doklady o státním občanství (neplatný nebo poškozený český cestovní pas nebo občanský průkaz).
 2. Pokud žadatel nemá doklad totožnosti (ani jeho kopii či jiný doklad se svou fotografií, např. řidičský průkaz), může jeho totožnost dosvědčit osobně na Velvyslanectví ČR v Bangkoku jiný český občan, který je schopen prokázat svou totožnost.
 3. Dříve vydané doklady o státním občanství rodičů, případně dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici.
 4. Rodný list, oddací list (při změně příjmení), doklad o vzniku registrovaného partnerství , doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.
 5. Doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
 6. Žádá-li zákonný zástupce za nezletilé dítě, předloží rodné listy jeho rodičů, jejich oddací list, doklad o rozvodu manželství nebo jejich úmrtní listy, má-li tyto doklady žadatel k dispozici.
 7. Doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky. K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství ČR, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v ČR dle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.
 8. Místně příslušný krajský úřad si může vyžádat další doklady podstatné pro zjištění státního občanství dotčené osoby.

Formulář k vyplnění:

Dotazník ke zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Ve formuláři je třeba čitelně vyplnit všechny požadované údaje. Datum se udává dle českých zvyklostí, tj. den, měsíc, rok. Jako místo narození se uvádí název města/obce (pro českou matriku nelze uvést pouze stát narození). V případě více jmen či příjmení je třeba vypsat všechna a nezkracovat je.

Konzulární poplatky se hradí při podání žádosti v hotovosti v THB (položka 159 a).

V případě nejasností nás prosím kontaktujte přes consular_bangkok@mzv.cz.

přílohy

Dotazník ke zjištění státního občanství a vydání OSO 189 KB PDF (Acrobat dokument) 5.5.2021