česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Svatba v ČLR - vystavení českého oddacího listu

Tato informace je určena českým občanům, kteří uzavřeli manželství s čínským protějškem na území pevninské Číny. Pokud jste uzavřeli manželství s občanem/občankou Číny na území jiného státu, kontaktujte nejbližší konzulárně příslušný zastupitelský úřad nebo generální konzulát pro více informací.

Každá matriční událost, k níž došlo v zahraničí (narození, uzavření manželství, úmrtí), se zapisuje do Zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části města Brna, Brno-střed.

Žádosti o zápis matriční události (v tomto případě sňatku, k němuž došlo na území pevninské Číny) přijímají konzulárně příslušné úřady v ČLR (ZÚ Peking, GK Chengdu nebo GK Šanghaj). K rozdělení konzulární příslušnosti se prosím podívejte na webové stránky Velvyslanectví ČR v Pekingu (dále jen "ZÚ Peking").

Hlavním podkladovým dokumentem k zápisu manželství do Zvláštní matriky v Brně je cizozemský matriční doklad - oddací list, který musí být před jeho použitím v České republice náležitě ověřen. Předepsané ověření pro uznání dokladů z pevninské Číny je superlegalizace.

Cizozemské doklady se předkládají s úředním překladem do českého jazyka, který pořizuje buď soudní tlumočník zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků v ČR nebo ve státě, kde je zápis o matriční události pořizován. Doklady rovněž musí být opatřeny předepsanými ověřeními. Doklady vystavené na území pevninské Číny je nutné superlegalizovat (doklady vystavené v Hongkongu musí být opatřeny apostillou). Úředně ověřená kopie cizozemského dokladu se pořídí až po provedení náležitého ověření (superlegalizaci).

K zápisu uzavření manželství státní občan ČR předloží:

a) žádost o zápis uzavření manželství Žádost o zápis uzavření manželství (DOC, 50 KB)

b) čínský oddací list (náležitě ověřený pro použití v ČR a přeložený do českého jazyka)

c) doklad o státním občanství ČR

d) rodný list (pouze občan/občanka ČR)

e) rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, pokud některý ze snoubenců uzavíral manželství jako rozvedený/rozvedená

f) úmrtní list zemřelého manžela, uzavíral-li některý ze snoubenců manželství jako vdovec/vdova

i) žádost o zápis příjmení ženy po uzavření manželství v mužském tvaru Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru (DOC, 27 KB), Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru B (DOC, 26 KB)

 

Postup ověření čínského oddacího listu:

S originálem čínského oddacího listu se dostavíte  k místnímu notáři, který připraví Notářské osvědčení. Tento doklad je pak nutné předložit k ověření Ministerstvu zahraničních věcí ČLR, kde rovněž uhradíte poplatek za vyšší ověření. MZV Číny pak 1x týdně zasílá listiny určené k superlegalizaci na ZÚ Peking, a následně je zase všechny kurýr MZV vyzvedává a odváží na MZV, aby mohly být předány žadatelům. Vyřízení celého procesu lze s místními notáři dohodnout, včetně úhrady všech poplatků. Pokud si vše budete vyřizovat sami, je nutné počítat s náklady na cestu a případnou karanténou na vstupu do města, popř. při přejezdu do jiné provincie. Teprve po plné superlegalizaci oddacího listu následuje jeho úřední překlad.

Návštěvu k podání žádosti na ZÚ Peking je nutné si sjednat telefonicky, popř. e-mailem zaslaným na: consulate_beijing@mzv.cz.

 

Důležitá poznámka pro ty, kteří se k uzavření manželství v Číně teprve chystají:

Upozorňujeme na to, že orgány cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana vyžadují předložení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Tento dokument vydávají na žádost občana ČR matriční úřady dle místa trvalého pobytu na území České republiky. Vyřízení žádosti, pokud byste ji podávali na ZÚ Peking, trvá cca 2 měsíce od jejího podání. Rychlejším způsobem lze tento doklad získat udělením plné moci k vyřízení někomu v ČR, kdo vám pak tento doklad zašle přímo kurýrní službou do Číny.