česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Legalizace dokumentů

Zastupitelský úřad ČR v Pekingu je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní.

1. Ověření kopie

Je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Upozornění: Zásadně se neověřuje kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

2. Ověření podpisu

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

3. Ověření překladu

Ověření správnosti (úplného nebo částečného) překladu z  anglického do českého jazyka.

4. Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

5. Postup při ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice

Listiny vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za listiny veřejné, se považují za veřejné listiny i na území České republiky, jestliže jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Tato povinnost vyplývá z § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění.

Pro použití v České republice musí být taková listina opatřena vyšším ověřením (superlegalizací) zastupitelského úřadu ČR, který je akreditován pro stát, jehož orgán listinu vystavil.

Cizozemské doklady se předkládají s úředním překladem do českého jazyka (pořízeným soudním tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v ČR či ve státě, kde je zápis o matriční události pořizován) a musí být opatřeny předepsanými ověřeními. V ČLR je nutné tyto doklady superlegalizovat. Upozorňujeme, že úředně ověřená kopie cizozemského dokladu se pořídí, až po provedení náležitého ověření (superlegalizaci).