česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

VOLBY 2021

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto volby budou probíhat i mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích, tzn. na území ČLR buď na Velvyslanectví ČR v Pekingu nebo na  Generálních konzulátech ČR v Hongkongu, Chengdu či Šanghaji.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021.

Volič může hlasovat v zahraničí v tzv. zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR – dále jen ZÚ. Voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

Hlasování je možné:

I. Na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ – při dlouhodobém pobytu v zemi.

Na území Čínské lidové republiky budou zřízeny celkem 4 zvláštní volební okrsky:

č. 47 – Hongkong (Generální konzulát) – pro územní obvod Hongkong a Macao

č. 48 – Peking (Velvyslanectví) – pro územní obvod: samosprávná města Peking a Tianjin, provincie Fujian, Gansu, Guangdong, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shanxi, Shaanxi, Shandong a autonomní oblasti Nei Mongol, Ningxia, Tibet a Xinjiang

č. 49 – Šanghaj (Generální konzulát) – pro územní obvod: samosprávné město Šanghaj, provincie Anhui, Jiangsu a Zhejiang

č. 50 – Chengdu (Generální konzulát) – pro územní obvod: samosprávné město Chongqing, provincie Guizhou, Sichuan, Yunnan a autonomní oblast Guangxi.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jako voliči musíte zapsat pouze na tom úřadě, do jehož územního obvodu spadáte. Pokud však budete volit na jiném úřadě, musíte si požádat o vystavení voličského průkazu (VP, viz dále).

Jak a do kdy lze žádost o zápis podat

Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, u nichž je to možné, potvrzujících totožnost voliče, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu ZÚ. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu ZÚ se považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel či povolení k pobytu. Pro žádost není předepsaný formulář, doporučujeme však použít vzor zveřejněný níže, neboť obsahuje veškeré potřebné informace. Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče. Žádost musí být doručena nebo předána ZÚ nejpozději 40 dnů přede dnem voleb tj. do 29. srpna 2021.

Pokud se volič, již zapsaný do zvláštního seznamu vedeného ZÚ, nebude vyskytovat v době voleb v územním obvodu ZÚ, lze požádat na stejném úřadě o vydání voličského průkazu (VP), s nímž je oprávněn hlasovat v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí nebo v jakémkoli volebním okrsku v ČR.

Důsledky zápisu do zvláštního seznamu voličů (ZSV)

V případě zápisu do ZSV je volič, má-li trvalý pobyt na území ČR, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen. Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území ČR, je třeba, aby požádal ZÚ o vyškrtnutí ze ZSV. ZÚ vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

II. Na základě voličského průkazu:

Seznam ZÚ, u kterých je možné podat žádost o zápis do ZSV nebo žádost o VP, včetně kontaktů na ně, je k  dispozici na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz, ikona O  ministerstvu – Adresář diplomatických misí – Zastoupení ČR v zahraničí. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021:

Volby do PS Parlamentu ČR vyhlásil prezident ČR svým rozhodnutím,  publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl dne 7. ledna 2021 vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky. Volebními dny jsou pátek 8. 10. a sobota 9. 10. 2021 - čas hlasování bude v Číně stejný jako na území ČR (v pátek od 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 hod.).

Umístění volebních místností: V Pekingu bude volební místnost umístěna v areálu ZÚ Peking, v prostorách Konzulárního a vízového úseku (vstup na KO je z ulice Jian Hua); na generálních konzulátech ČR v Chengdu, Šanghaji či Hongkongu budou volební místnosti umístěny v prostorách těchto konzulátů. Více informací lze nalézt na internetových stránkách těchto úřadů: www. mzv.cz/beijing, www.mzv.cz/chengdu, www.mzv.cz/shanghai či www.mzv.cz/hongkong.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené jako "VZOR", prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením volby; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Vyvěšena bude také informace o případných tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. K nahlédnutí budou příslušné zákony a předpisy.

HLASOVÁNÍ

Prokázání totožnosti a státního občanství - volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným osobním dokladem (OP, cestovním pasem či cestovním průkazem). Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze ZSV. VP opravňuje k zápisu do seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě jakémkoli zvláštním volebním okrsku vytvořeném při ZÚ ČR v zahraničí. Po provedeném záznamu do seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného ZÚ a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky – tisknou se samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno, a proto nemusí hlasovací lístky tvořit nepřerušenou číselnou řadu. Na hlasovacím lístku těch politických stran, hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístky pro Ústecký volební kraj jsou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Úprava hlasovacího lístku - po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí či koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.          

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, které jsou přetržené či nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování - po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území ČR nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

žádost o zápis do ZSV - Chengdu (DOC, 34 KB)

žádost o zápis do ZSV - Peking (DOC, 34 KB)

žádost o zápis do ZSV - Šanghaj (DOC, 34 KB)