česky  english  中文 

高级搜索

入境

欧盟以外国家的学生必须到捷克在当地的大使馆或领事馆申请学生签证。请注意,整个程序需要一些文书工作,可能需要长达60天,所以建议提前申请签证。获得签证的规则不时发生变化,因此这里列出的信息只应被视为指导方针。你应该咨询你当地的捷克大使馆或领事馆或者检查捷克共和国内政部网站的最新签证申请信息。 签证分为短期签证(停留90天)和长期签证(停留超过90天)两种类型。学生入学时间超过一年的,应当申请长期居留许可。             

学生签证或居留证申请主要需要下列文件:             

申请表             

录取通知书             

有效护照和护照照片             

资产证明          

住宿信息确认           

有效的国际健康医疗保险             

无犯罪记录          

请注意,一些文件(例如,无犯罪记录)必须翻译成捷克语并获得官方公证。