english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České firmy vyvážející do Libanonu by si zde měly zaregistrovat ochrannou známku

Zastupitelský úřad v Bejrútu zaznamenal v poslední době několik případů, kdy legitimnímu dovozci bylo v Libanonu znemožněno prodávat české výrobky jen proto, že k nim zde neznámý subjekt úspěšně zaregistroval ochrannou známku. Lze takovým situacím předcházet?

Uvedené riziko zcela vyloučit nelze, při obezřetném postupu a pochopení hlavních zásad právní úpravy ochranných známek jej lze nicméně alespoň minimalizovat.

Předně je třeba vycházet z toho, že práva vzniklá z registrace ochranné známky mají omezenou územní platnost a že bez registrace ochranné známky na zahraničním trhu se firma vystavuje riziku ztráty kontroly nad svými produkty (a jejich distributory) v této zemi. Jinými slovy, pokud zaregistrujete svou známku pouze v České republice, nemůžete práva vzniklá z registrace uplatňovat před soudy v Libanonu. A pokud v Libanonu Vaši známku zaregistruje neznámý subjekt (nebo třeba váš distributor pro jinou zemi), při troše zjednodušení lze konstatovat, že práva z této známky náleží jemu, nikoliv vám. Představy této osoby ve vztahu k vaší značce se přitom nemusí nutně shodovat s těmi vašimi.

Z uvedeného vyplývá, že firmy by měly provést registraci své známky již v okamžiku, kdy zamýšlí se svými produkty či službami proniknout na zahraniční trh.

V Libanonu, který není smluvní stranou Protokolu k Madridské úmluvě o mezinárodní registraci známek, lze známku zaregistrovat výhradně u odboru ochrany průmyslového vlastnictví ministerstva obchodu. Žádost mohou podat tuzemské nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby (princip nediskriminace mezi libanonskými a zahraničními subjekty), přičemž se nezjišťuje, zda příslušnou známku skutečně užívají nebo hodlají užívat (neexistence požadavku na používání známky). Úřad žádost vyřídí kladně, pokud známka splní podmínku rozlišovací způsobilosti, neodporuje veřejnému pořádku a dobrým mravům a neznázorňuje národní symboly a dekorace. Úspěšný žadatel získá osvědčení o registraci a Úřad známku ve lhůtě 4 - 6 měsíců uveřejní ve Věstníku. Registrace je platná 15 let, lze ji však na žádost opakovaně prodlužovat. Libanonský registrační systém je založen na tzv. "vkladovém principu", za neexistence práva vznášet námitky během registračního řízení  (provedenou registraci lze nicméně napadnout u soudu, k tomu viz dále). Důležitým aspektem libanonské úpravy je také zásada zranitelnosti známky během prvních 5 let od data první registrace (k tomu viz níže).

A jak postupovat v případě, že vaši známku již někdo v Libanonu zaregistroval? V úvahu připadají následující řešení:

  • Využít přednostního práva dle Pařížské unijní úmluvy. Tato možnost připadá v úvahu pouze tehdy, pokud jste známku zaregistrovali v jedné ze zemí Úmluvy v posledních 6 měsících před datem registrace známky třetí osobou v Libanonu.
  • Napadnout zaregistrovanou ochrannou známku v době její zranitelnosti. Jedná se o soudní žalobu na zrušení registrace ochranné známky, kdy podmínkou úspěchu je (a) prokázání, že jste známku používali před datem její registrace v Libanonu a (b) neuplynutí více než 5 let od data její registrace.
  • Vykoupit ochrannou známku od oprávněného subjektu. Jedná se o úplatný převod práv plynoucích z ochranné známky.
  • Hradit licenční poplatky držiteli známky za používání známky na svém zboží a službách.

Dle okolností lze zvolit i jiný postup, případné soudní řízení se však neobejde bez zkušených právníků.

Registrace ochranné známky v zahraničí může mít pro vaše obchodní aktivity zcela zásadní význam. Firma, která ztratí kontrolu nad svou značkou, ztrácí kontrolu nad její obchodní hodnotou.

 

Jan Čapek, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Bejrútu