english  česky 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt v ČR delší než 90 dnů, a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem. Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, rodinným, studijním, výzkumným nebo podnikání.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR.  Zastupitelský úřad žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Více informací k typům dlouhodobých víz a podmínkám podání žádosti lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR.

ZÚ Bejrút přijímá žádosti o dlouhodobá víza od občanů Libanonu a Sýrie. Státní příslušníci jiných zemí si zde mohou požádat v případě, že jsou držiteli dlouhodobého pobytového oprávnění v Libanonu nebo Sýrii, případně se na ně vztahují jiné výjimky dle zákona.

Náležitosti k žádosti o dlouhodobé vízum:

  1. vyplněný formulář žádosti

  2. originální cestovní doklad + kopie identifikační strany cestovního dokladu, předchozích víz apod.

  3. 2x aktuální fotografie (rozměr 3,5 x 4,5 cm, splňující podmínky standardů ICAO, světlé pozadí, neutrální výraz obličeje, zakrytí vlasů možné pouze z náboženských důvodů),

  4. podpůrné doklady:

  • doložení účelu pobytu (např. doklad o přijetí ke studiu, lázeňský voucher, dokument prokazující rodinné vazby aj.) - předkládá se vždy v originále, úřad si ponechá ověřenou kopii
  •  
  • ubytování po dobu pobytu v ČR (např. nájemní smlouva nebo jiné) v originále či ověřené kopii
  •  
  • doklad o dostatečných finančních prostředcích (např. výpis z účtu nebo jiné) - v originále či ověřené kopii

          Velvyslanectví ČR v Bejrútu v souladu s §31 odst. 3 písm. a) Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o    dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

  • cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

Otisky prstů jsou snímány všem žadatelům s výjimkou dětí mladších 12 let.

Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii a nesmí být starší 180 dnů /vyjma matričních dokladů, pasu apod/. K dokladům vydaným v jiném než českém jazyce je třeba přiložit ověřený překlad do češtiny.

Vízový poplatek

Žadatelé hradí při podání žádosti nevratný poplatek odpovídající částce 2500 Kč. Poplatek je na Velvyslanectví ČR v Bejrútu hrazen v hotovosti v USD. Děti mladší 6 let jsou od poplatku osvobozeny.

přílohy

Žádost o dlouhodobé vízum 519 KB PDF (Acrobat dokument) 9.5.2016

Systém objednávání k podání žádosti o dlouhodobá víza, pobyty a zaměstnanecké karty

Schůzka pro podání žádosti o dlouhodobé vízum / pobyt/ zaměstnaneckou kartu musí být sjednána předem výhradně přes email, zaslaný na adresu consulate.beirut@embassy.mzv.cz. Platí pravidlo, že každý žadatel musí zaslat jeden email. Jediná… více ►