english  česky 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobé (schengenské) vízum

Jednotné krátkodobé (schengenské) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech se krátkodobé (schengenské) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

Obecné informace o krátkodobých vízech naleznete zde.

Občané Libanonu mohou žádosti o krátkodobá (schengenská) víza podat též prostřednictvím vízového centra VFS Global v Bejrútu.       

Podmínky žádosti o krátkodobé vízum

Žadatelé mohou žádost podat nejdříve 3 měsíce před plánovanou cestou. Dle Vízového kodexu je žádost konzulátem rozhodnuta ve lhůtě do 15 dní (v ojedinělých případech až 30 dní).

Každý žadatel musí podat samostatnou žádost. Všechny arabské dokumenty musejí být dokládány s překladem do anglického či českého jazyka.

Na rodinné příslušníky občanů EU se níže uvedené podmínky nevztahují, více informací naleznete zde.

Dokumenty k podání žádosti o krátkodobé vízum:

 1. vyplněný a podepsaný formulář žádosti

  • žádost musí být řádně a čitelně vyplněna v anglickém či českém jazyce a podepsána žadatelem (v případě žadatelů mladších 15 let je žádost podepsána rodičem či právním zástupcem, u žadatelů mezi 15-18 rokem věku je nutné k žádosti doložit písemný souhlas rodiče/právního zástupce a kopii jeho cestovního dokladu),

  • Vzor vyplněné žádosti (PDF, 318 KB),

 2. originál cestovního dokladu + kopie identifikační strany cestovního dokladu, předchozích schengenských víz, apod.

  • pas musí být platný nejméně 3 měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území Schengenu. Dále nesmí být cestovní doklad starší 10 let a musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky,

  • pro seznam uznávaných cestovních dokladů ze strany jednotlivých členských států Schengenu navštivte webovou stránku Evropské komise,

 3. aktuální fotografie (rozměr 3,5 x 4,5 cm, splňující podmínky standardů ICAO, světlé pozadí, neutrální výraz obličeje, zakrytí vlasů možné pouze z náboženských důvodů),

 4. cestovní zdravotní pojištění (nevyžadováno u držitelů diplomatických pasů a rodinných příslušníků občanů EU) – platné pro celé území Schengenu a celou dobu pobytu s minimálním pojistným krytím ve výši 30.000 EUR,

 5. platná rezervace letenky včetně zpátečního letu a vnitroschengenských přesunů

 6. platná rezervace hotelu příp. jiný doklad o zajištěném ubytování pro celou dobu pobytu v schengenském prostoru;

 7. doklad prokazující dostatečné finanční prostředky pro zamýšlenou návštěvu schengenského prostoru:

  • výpis z bankovního účtu v anglickém jazyce za období posledních 3 měsíců opatřený razítkem příslušné bankovní instituce.

 8. originální doklady potvrzující účel cesty:

  • pro obchodní účely/ konference/účast na sportovních akcích: zvací dopis zvoucího subjektu/organizátora (originál či doklad zaslaný z oficiálního faxového čísla nebo emailu daného právnického subjektu), případně formulář Pozvání ověřeného cizineckou policií ČR,

  • pro účely návštěvy příbuzných či přátel: zvací dopis či formulář Pozvání ověřeného cizineckou policií ČR,

  • pro účely zdravotní: lékařská zpráva ze zdravotní či rehabilitační instituce + rezervační dopis českého zdravotnického zařízení uvádějící typ rezervované léčby, data pobytu a finanční částku za pobyt s léčbou  (z dokladu by mělo vyplývat, zda bude žadatel v daném zařízení též ubytován) + potvrzení o předplacení pobytu či jiný způsob prokázání finančních prostředků,

  • pro studijní účely: doklad od přijímající instituce v České republice (případně též od vysílající instituce),

  • pro účely turistiky v několika schengenských státech: itinerář objasňující způsob přejezdu mezi jednotlivými zeměmi, hotelové rezervace (příp. jiný doklad o zajištěném ubytování) pro všechny země zamýšlené návštěvy a celou dobu pobytu, 

 9. potvrzení od zaměstnavatele (s podpisem a razítkem zaměstnavatele a dále ověřeným razítkem Obchodní komory)

  • potvrzení musí obsahovat údaje o délce pracovního vztahu, pozici žadatele, výši platu a účelu cesty,

  • u žadatelů – podnikatelů se dokládá „business registration“ + 1 kopie,

 10. výpis z rodinného registru

 11. u nezletilých cestujících bez rodiče/právního zástupce: notářsky ověřený písemný souhlas rodiče/právního zástupce a kopie jeho/jejího pasu.

 Navíc, pro nelibanonské žadatele:

 • pobytová karta (residence card) + 1 kopie, dokládající povolení k pobytu v Libanonu

Otisky prstů jsou snímány všem žadatelům s výjimkou dětí mladších 12 let a žadatelů, kteří otisky odevzdali v posledních 5 letech. Další výjimky stanovuje Vízový kodex (článek 13).

Vízový poplatek

Žadatelé hradí při podání žádosti nevratný poplatek odpovídající částce 60 EUR. Děti do 6 let jsou od vízového poplatku osvobozeny, děti od 6 - 12 let jsou zpoplatněny částkou 35 EUR. Poplatek je hrazen v místní měně, dle aktuálního měsíčního kurzu.

V případě neudělení víza

V případě neudělení (a zrušení nebo zneplatnění) schengenského (krátkodobého) víza obdržíte formulář, kde je uveden důvod a možnost dalšího postupu – např. podání nové žádosti nebo podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza ve formě dopisu musí být doručena ZÚ Bejrút v papírové formě během 15 dnů od obdržení rozhodnutí o neudělení víza. Podání odvolání je nově zpoplatněno částkou 60 EUR  stejně jako v případě nové žádosti o vízum.

 

přílohy

Schengen_Visa_Application_Form 48 KB PDF (Acrobat dokument) 23.8.2021

Vzor vyplněné žádosti 317 KB PDF (Acrobat dokument) 23.8.2021