english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření manželství na zastupitelském úřadu ČR

Zastupitelské úřady ČR nejsou klasickými matričními úřady. Uzavírat manželství na diplomatických misích České republiky v zahraničí lze proto jen v mimořádných a odůvodněných případech.

Manželství lze na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí uzavírat jen v mimořádných a odůvodněných případech – ve své písemné žádosti proto odůvodněte, z jakého důvodu sňatek na zastupitelském úřadu požadujete (např. z jakého důvodu nemůžete uzavřít manželství v zemi pobytu, na území ČR, příp. v zemi snoubence-cizince).

Podmínkou pro uzavření sňatku na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl českým občanem a uzavření manželství nebránily zákonné překážky manželství. V případě sňatku mezi státním občanem ČR a cizincem je nutné doložit, že uzavření manželství nebrání mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, a že právní řád třetího státu, jehož je jeden ze snoubenců státním občanem, budou považovat manželství takto uzavřené za platné – pokud je Váš snoubenec/snoubenka cizincem, se svou písemnou žádostí doložte potvrzení vystavené zastupitelským úřadem země, jíž je snoubenec/snoubenka občanem, že manželství uzavřené na zastupitelském úřadě ČR v Bejrútu bude ze strany daného státu uznáno za platné.

Uzavření manželství na zastupitelském úřadě se řídí českým právním řádem, tj. zákonem č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém. Před zastupitelským úřadem nelze uzavřít manželství zmocněncem na základě plné moci.

V případě souhlasu vedoucího zastupitelského úřadu ČR s uskutečněním obřadu musí snoubenci splnit následující podmínky:

 1. předložit vyplněný Dotazník k uzavření manželství (PDF, 203 KB),
 2. předložit rodný list,
 3. předložit doklad o státním občanství,
 4. předložit výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (případně obdobný doklad, pokud má snoubenec trvalý pobyt v cizině a pokud je cizím státem vydáván),
 5. předložit výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 6. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - viz informace Ministerstva vnitra ČR,
 7. předložit pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (v případě rozvodu v cizině je nutné připojit rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána).

 

V případě snoubence-cizince je nutno předložit následující doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li  cizím státem vydáván, (ne starší 6 měsíců),
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

 

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Doklady lze předkládat v úředně ověřených kopiích.

Zastupitelský úřad po uzavření sňatku vystavuje snoubencům potvrzení o uzavření manželství, které jim slouží jako doklad do obdržení oddacího listu. Protokol o uzavření manželství je zasílán na Zvláštní matriku v Brně, která následně vystaví oddací list a zašle jej na požadovanou adresu.

Poplatek za podání žádosti o uzavření sňatku na zastupitelském úřadu odpovídá výši 5.000 Kč v místní měně. Poplatek se hradí v hotovosti.

Pokud se jedná o sňatek českého občana s cizincem a příslušný snoubenec/snoubenka nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti České republiky, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře (příslušného pracovníka zastupitelského úřadu), a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu.

 

Více informací k uzavírání manželství českých občanů v zahraničí, příp. na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí můžete nalézt na Portálu veřejné správy, příp. na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

přílohy

Dotazník k uzavření manželství 202 KB PDF (Acrobat dokument) 10.5.2016