srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24, sídlo: Praha 9 ve dnech 5. a 6. dubna 2019

V souvislosti se zánikem mandátu senátorky paní  Zuzany Baudyšové  ve volebním obvodu č. 24, sídlo:  Praha 9, která se vzdala dne 29 ledna 2019 mandátu, vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 25/2019 Sb., s datem rozeslání dne 1. února 2019, doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky v tomto volebním obvodu a stanovil dny jejich konání na pátek 5. dubna a sobotu 6. dubna 2019.

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 12.  a 13. dubna 2019.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu Parlamentu České republiky hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, tj. spadajícím do volebního obvodu č. 24 se sídlem v Praze 9.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 29. března 2019) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. dubna 2019 do 16.00 hod.).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 21. března 2019) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR  (tj. do 10. dubna 2019 do 16.00 hod.)

Informace pro veřejnost o volbách do Senátu, jakož i Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.