srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování do a ze Srbska

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19. Od 21. června 2021 je Srbsko na seznamu tzv. "zelených zemí".
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví . 

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

Cesta občanů ČR do Srbska - je možno cestovat za jakýmkoli účelem včetně turistiky.

POZOR! Od 21. 12. je při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin (provedený  laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje, 48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru). 

Nařízení předložit test se nevztahuje na:

- držitele digitálního covidového certifikátu s informací o provedeném očkování vydaného Českou republikou (očkování musí být ukončeno, tzn. u dvoudávkových vakcín musejí být aplikovány obě dávky) nebo jinou zemí, se kterou má Srbsko uzavřenu smlouvu o uznávání vakcinace, případně která recipročně srbské certifikáty o vakcinaci uznává;

- cizí občany, kteří mají v Srbsku povolen přechodný nebo trvalý pobyt (zde platí povinná registrace na webové stránce www.e-zdravlje.gov.rs do 24 hodin od překročení srbské hranice a povinnost absolvovat desetidenní karanténu, kterou bude možné přerušit kdykoliv po obdržení negativního výsledku PCR testu vydaného referenční laboratoří v Srbsku);

cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin;

-  osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Srbsku, posádky letadel s cílovou destinací v Srbsku a posádky tranzitující;

- osoby, které byly plně naočkovány v Srbsku  (nutno doložit certifikátem, u dvoudávkových vakcín musejí být aplikovány obě tyto dávky);

- děti do 12 let;

- mladé lidi od 12 do 18 let, pokud během 48 hodin od příjezdu do Srbska předloží územně příslušnému závodu pro veřejné zdraví výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného srbskou referenční laboratoří;

- osoby, které onemocnění covid-19 prodělaly nebo měly pozitivní test v období před  14 dny - 6 měsíci (nutno doložit potvrzením vydaným orgánem veřejného zdraví v Srbsku nebo v zemi, se kterou má Srbsko uzavřenu smlouvu o uznávání vakcinace, případně která recipročně srbské certifikáty o vakcinaci uznává - v případě ČR jde o digitální covidový certifikát);

- příslušníky cizích vojenských, policejních a jiných bezpečnostních orgánů, kteří přes Srbsko tranzitují, nebo do Srbska přijíždějí kvůli předem oznámeným služebním záležitostem;

- posádky autobusů, vlaků, nákladních aut (v případě tranzitu max. 12h) a nákladních lodí (v případě tranzitu max. od 54h-90h);

- humanitární konvoje organizované diplomatickou cestou;

- občany sousedních zemí z pohraničního území, kteří jsou zaměstnaní v Srbsku nebo se v Srbsku zabývají zemědělstvím na základě reciprocity;

-  členy diplomatických misí a jejich rodiny, jsou-li akreditováni u MZV Srbska;

- občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Maďarska, Severní Makedonie a Černé hory (nevztahuje se na osoby tranzitující těmito zeměmi;  osoby s povolením k pobytu v těchto zemích mohou z vyjmenovaných zemí přijet do Srbska bez testu, ale mají povinnost předložit Ústavu veřejného zdraví do 48 hodin od přechodu hranice PCR nebo antigenní test provedený srbskou laboratoří);

- osoby cestující z USA, pokud budou mít místo výsledku PCR testu negativní výsledek FIA rychlého testu na protilátky.

Ode dne 21. 1. 2021 platí pro občany Srbska i dalších zemí, kteří chtějí vstoupit do Srbské republiky z podnikatelských důvodů, že mohou podstoupit PCR nebo antigenní test až po vstupu do Srbska, pokud vstup do Srbska nahlásí předem Hospodářské komoře Srbska (HKS). HKS o plánovaném vstupu bude informovat pohraniční službu Ministerstva vnitra max. 24 před avizovaným vstupem. V Srbsku mohou pak tyto osoby mají povinnost absolvovat PCR nebo antigenní test v rámci 24h po překročení hranice. Výsledky musejí být vydány srbskou referenční laboratoří a zaslány Hospodářské komoře Srbska. Pokud tyto osoby test neudělají nebo výsledky budou pozitivní, Hospodářská komora Srbska bude o tom neprodleně informovat příslušný ústav pro veřejné zdraví. Pro podrobnější informace (adresa, kam se hlásit a údaje, jež je nutno zaslat nám prosím napište email na adresu consulate_belgrade@mzv.cz).

 

Informace týkající se tranzitu přes Maďarsko naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Budapešti.

 

3. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz. Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.

Letecká společnost Air Serbia oznámila obnovení přímých letů do Prahy a zpět.

 

4. OPATŘENÍ:

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, a mají vážné příznaky, jsou umístěny do nemocnic. Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

Další informace týkající se opatření přijatých za účelem omezení šíření koronaviru naleznete v článku Opatření v souvislosti s šířením koronaviru - situace v Srbsku.

 

5. NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

Od 21. června 2021 je Srbsko přidáno na seznam tzv. zelených zemí. Občané tzv. zelených zemí nebo osoby s povolením k pobytu v těchto zemích mohou na území ČR vstoupit i za účelem turistiky, návštěvy  přátel a rodiny apod.

Před zahájením cesty doporučujeme kontaktovat dopravce a ověřit si, jaké jsou jeho požadavky pro přepravu cestujících.

Občané ČR i všichni cizinci při cestě do České republiky musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře a  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Pro občany ČR stejně jako pro občany Srbska a dalších zemí z tzv. zeleného seznamu, kteří v posledních 14 dnech pobývali pouze  na území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, platí povinnost před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR  podrobit se testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu,

b) v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu, nebo

c) jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu1 , certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu1 , který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením; 

do doby výsledků testů není nutná samoizolace.

Výjimky pro: 

I) Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie a v Srbsku,  s tím, že u očkování uplynulo:

a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost vypnění příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

DALŠÍ VÝJIMKY Z TESTŮ A PŘÍJEZDOVÉHO  FORMULÁŘE PRO:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy, nebo cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí 24 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí z velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.9,

c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,

f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),

i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,

j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – s účinností od 9. 7. 2021 do odvolání.

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 9. července 2021)
- občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou
- občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+

Pozor, pro cizince bez pobytového oprávnění vydaného ČR platí jiná pravidla, než pro občany ČR a další kategorie cizinců uvedené výše.

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 9. července 2021)
- občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
- občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+

Podrobný přehled pravidel:

Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví – občané ČR, rezidenti v ČR a EU +

Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví –  občané třetí země nerezidentní v ČR nebo EU+

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě EU, případně v Srbsku, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných nár. certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu a datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a u očkování uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látkyv případě dvoudávkového schématu podle SPCnejméně 14 dní, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.

 

Náležitosti a další informace písemného potvrzení týkající se osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 naleznete v ochranném opatření, str. 12, bod III.8 a 8a)

 

Testování v Srbsku

V Srbsku je možno provést PCR test na covid-19 i na protilátky na vlastní žádost. Objednat se můžete online na webu eSchedule PCR testing, platbu je třeba provést předem, platba kartou není dle dostupných informací ve státních zařízeních  akceptována. Odběry provádějí i některá soukromá zdravotnická zařízení.

 

6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).

Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Bělehradu e-mail: consulate_belgrade@mzv.cz .