srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Exponex s.r.o.
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Srbský trh v oblasti vodního a odpadového hospodářství je mimořádně atraktivní pro české firmy

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a společností Exponex s.r.o. proběhla v rámci veletrhu Sajam Voda, v bělehradském veletržním centru Belexpocentar ve dnech 17. – 19. listopadu 2021, úspěšná prezentace českých firem. 

Tato mimořádná akce byla zaměřena na odbornou prezentaci firem v oblasti vodního a odpadového hospodářství, a s tím spojenými technologiemi vodohospodářství, úpravy vody, ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů elektrické energie. Sektor patří mezi prioritní v tzv. Mapě globálních oborových příležitostí MZV ČR pro Srbsko.

Významným faktorem pro úspěšnost české prezentace v Srbsku byla podpora Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR), které sdružuje právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Dle představitelů sdružení SOVAK je Srbsko je v posledních letech mimořádně atraktivní destinací pro české firmy.

Podle českého velvyslance T. Kuchty je pro firmy mimořádně důležité, že Srbsko vykazuje velmi dobré makroekonomické výsledky. Očekává se, že srbská ekonomika dosáhne v letošním roce růstu HDP přes 7 %, což patří mezi nejvyšší v celoevropské relaci. Rovněž další ukazatelé vykazují vysoký prorůstový trend,  například sektor průmyslu a vodního a odpadového hospodářství má za 2. čtvrtletí 2021 nárůst 13,5 %. Stavební výroba se zvýšila o 17,7 %, export zboží a služeb o 36,5 %, dovoz zboží a služeb dokonce o 42,9 %, atd. To vše je důvodem, že tato balkánská země je nyní velmi lákavá nejen pro exportéry, ale i pro zahraniční investory. Přiliv FDI by za rok 2021 mohl dosáhnout cca 3,4 mld. EUR.

Velvyslanec T. Kuchta při setkání s účastníky české prezentace připomněl, že ve prospěch našich firem v Srbsku v oblasti vodního a odpadového hospodářství hovoří řada úspěšně realizovaných projektů rozvojové spolupráce. Na tomto základu získaly české firmy  osobní kontakty a zejména kladné reference.

Srbsku prozatím chybí ucelená ekologická infrastruktura, jako jsou čistírny odpadních vod a funkční kanalizace. I systém zásobování pitnou vodu je na úrovni, která ani zdaleka nedopovídá požadavkům EU. Je proto patrný rostoucí zájem o dodávky technologií a řešení v této oblasti a s tím, jak se bude rozšiřovat čerpání z předvstupní pomoci EU, poroste i objem prostředků, které bude srbská státní správa nucena v této oblasti investovat. Srbská vláda proto v letech 2021 – 2026 bude realizovat projekt „Čisté Srbsko“, který mj. předpokládá investice ve výši 4 mld. EUR do komunální infrastruktury a čistíren odpadních vod.

Z dostupných dat srbského statistického úřadu RZS vyplývá, že moderní vodovody pokrývají cca 75 % obyvatelů, zbytek je zásobován z menších vodovodů, kde se neprovádí každodenní kontrola kvality vody. V roce 2020 bylo pro účely zásobování pitnou vodou zpracováno 677 mil. m3 vody.

Celkové množství městských odpadních vod v roce 2020 činilo 304 mil. m3, z toho množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace činilo 249 mil. m3, zbývající část byla do septiků, trativodů, atd. Objem odpadní vody z průmyslového využití činí 104 mil. m3. Z toho je následně vyčištěno pouze 28 mil. m3, tj. cca ¼. Hlavní podíl připadá na průmysl zpracování základních kovů, chemický průmysl a papírenský průmysl.

Uvedená data jsou silným signálem pro české firmy k budoucím perspektivám v Srbsku v sektoru vodního a odpadového hospodářství.

Na listopadové prezentační akci v Bělehradě se mj. představila česká společnost EUTIT s.r.o., která patří mezi největší světové výrobce odlitků z čediče. Tato firma vyvíjí výrobky k výstavbě, ale i rekonstrukci stokových sítí s využitím čedičových žlabů, které několikanásobně zvyšují životnost těchto děl. Dále se představila společnost SIGMA DIZ spol. s r.o., která se specializuje na inženýrskou činnost a komplexní dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky se zaměřením na aplikace pro teplárenství, klasickou a jadernou energetiku. Zájem o srbský trh měly i další významné české firmy, a to konkrétně společnost Heckl s.r.o., jejíž výrobní sortiment je zaměřený na vodohospodářství, instalatérství a inženýrské sítě. Firma vyrábí například zemní soupravy, litinové a plastové poklopy, podkladové desky, plastové kalové koše, mosazné a bronzové tvarovky, šachty a jímky, atd. Dalším účastníkem byla společnost Hidrostal Bohemia s.r.o., která se zaměřuje především na trh odpadních vod. Firma je výrobcem čerpadel s charakteristickým šroubovým oběžným kolem. Společnost vyrábí technologie pro provzdušňovací a míchací systémy pro čistírny odpadních vod, separační systémy pro oddělení tuhých látek přitékajících kanalizací, velkoobjemové pumpy, atd. Obchodní perspektivy v Srbsku očekává i společnost iWater, Consortium, jejíž předmětem činnosti je implementace a dodávka bioreaktorů s technologii USBF pro projekční řešení čistírny odpadních vod ve městech a obcích.

Velvyslanectví ČR doporučilo, aby prezentace českých firem proběhla v příštím roce na veletrhu Sajam Voda ve formě národní účasti.

Zpracoval: Miroslav Čančík, zástupce velvyslance

Galerie


Sajam Voda 2021