srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu

Obecné informace k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů. Současně opravňují ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) v dalších státech schengenského prostoru za nevýdělečným účelem.

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné s dobou platnosti nejvýše 1 rok. Žádost se podává osobně. Za dítě mladší 15 let podá žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce.

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem převzetí povolení k dlouhodobému (i trvalému) pobytu s dobou platnosti 60 dnů.  Po příjezdu na území ČR cizinec na příslušné pobočce Ministerstva vnitra požádá o vydání příslušného povolení k dlouhodobému (či trvalému) pobytu.

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. V případě srbského výpisu se jedná o tzv. "Uverenje iz kaznene evidencije", který vydávají pobočky Ministerstva vnitra Srbské republiky.

Podrobnější informace o náležitostech pro další formy pobytových titulů a víz naleznete ve článcích podle účelu pobytu.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů – zásadní změna

Od 2. 8. 2021 dochází v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů více ►

Adaptačně-integrační kurz pro cizince

Upozorňujeme, že cizinci, kterým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky, jsou povinni absolvovat adaptačně-integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k… více ►

Vylepení vízového štítku

Důležité upozornění k vyzvedávání pasů s vylepenými vízovými štítky. více ►

Kvóty na ekonomickou migraci

Vláda České republiky rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem zaměstnání. více ►

Zvýšení konzulárních poplatků od 31.7.2019

Upozorňujeme všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty na zvýšení konzulárních poplatků. více ►

Informační projekt pro cizince „Příští zastávka ČR“

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo již třetí verzi elektronické brožury a dokumentárního filmu v rámci informačního projektu pro cizince ze třetích zemí. více ►

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Je určen pro kvalifikované zaměstnance ze Srbska, jejichž budoucí český zaměstnavatel splnil podmínky pro zařazení do tohoto vládního programu. více ►

Povolení k trvalému pobytu pro krajany

Dlouhodobé vízum (studium, lázeňský pobyt nad 90 dnů aj.)

Zaměstnanecká karta