srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Schengenská víza

Obecné informace k podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle však 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR. Žádost se podává ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolen pobyt. Zastupitelský úřad v Bělehradě je příslušný pro přijímání žádosti o schengenské vízum od občanů Srbska a Černé Hory. Všichni žadatelé jsou povinni se objednat k podání žádosti na emailu consulate_belgrade@mzv.cz. Konzulární poplatek se hradí v eurech, v hotovosti. Podrobnější informace naleznete v článku sazebník vízových poplatků.

 Předkládá se

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek (pro občany Srbska 35 eur)
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel cesty
  • ubytování
  • finanční prostředky (výpis z účtu za poslední 3 měsíce)
  • záměr opustit území ČR /schengenského prostoru
 • cestovní zdravotní pojištění

Kdo podává žádost

Žádost se podává osobně. Za dítě mladší 15 let podá žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce.

 Kdy podat žádost

Žádost lze podat 6 měsíců před cestou. Maximální lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dní (delší lhůty jsou možné, ale výjimečné), a proto by neměla být žádost podána později než 15 dní před cestou, bude-li podána později, konzulát má pravomoc ji odmítnout. 

Podání žádosti cizincem žijícím v Srbsku

Cizinec předkládá též povolení k pobytu v Srbsku, které musí odpovídat pobytu ve znění zákona č. 326/1999 Sb. Vízum bude vydáno s platností dle předložených dokladů, s maximální platností o 3 měsíce kratší než platné povolení k pobytu vydané srbským orgánem.

Cestovní doklad

Cestovní doklad pro cestu do ČR / schengenského prostoru musí být platný alespoň 3 měsíce po odjezdu z ČR / schengenského prostoru a musí obsahovat alespoň 2 prázdné stránky.

 Jak dlouho lze pobývat

Délka platnosti schengenského (krátkodobého) víza se určuje podle požadované a doložené délky pobytu.

Pravidlo 90/180: schengenském prostoru lze pobývat max. 90 dní během jakýchkoliv 180 dní. Po vyčerpání 90 dní je třeba schengenský prostor opustit. Je povinností cizince si počet dní ohlídat a nepřekročit jej. Počet dní pobytu na území schengenského prostoru se zjistí podle vstupních a výstupních razítek. Jako pomocný nástroj pro výpočet dní lze použít tzv. norskou kalkulačku.

Rozhodnutí o vízu

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum je ve většině běžných případů vyřízena během 7–15 dnů. Delší lhůty jsou možné, ale výjimečné.

Vstup na území

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných k žádosti o vízum. Udělení víza automaticky nezaručuje vstup na území.

Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu splní ohlašovací povinnost hotel. 

Podrobnější informace naleznete ve článcích podle účelu pobytu.

Velvyslanectví České republiky  v Bělehradě upozorňuje na možnost zrušení/prohlášení víza za neplatné v případech, kdy zjistí, že po vydání víza došlo ke změně podmínek a účelu cesty. Žadatel má povinnost všechny změny ohlásit velvyslanectví.

Seznam třetích zemí, jejichž občané podléhají předchozím konzultacím dle čl. 22 Vízového kodexu, nebo informacím o uděleném vízu dle čl. 31 Vízového kodexu naleznete na stránkách Evropské komise.

Rodinný příslušník občana EU

Informace k ochraně osobních údajů pro žadatele o krátkodobá (schengenská) víza

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. více ►

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem zaměstnání

Postup v případě neudělení víza

Konkrétní kroky, které má právo učinit občan, jehož žádost o schengenské vízum byla zamítnuta. více ►

Schengenský informační systém II

Informace o druhé generaci schengenského informačního systému - SIS II více ►