srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR. V pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44), pod číslem 81/2022 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu se na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.

Volby do Senátu  se uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2016, a to ve volebních obvodech č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.
 
Druhé kolo voleb do třetiny Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022.
 

Voliči, kteří jsou již z minulosti zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem (netřeba se tedy nově zapisovat pro účel senátních voleb), nebo ti, kteří dosud zapsáni nejsou, ale zapíší se nejpozději do 14. srpna 2022, se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít voličský průkaz. Hlasovat mohou v jakémkoli volebním okrsku v ČR, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.
V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem, a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu nejpozději přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu v ČR je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.
 

Žádost o vydání voličského průkazu může podat občan ČR, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, nebo se do zvláštního seznamu voličů zapíše nejpozději do 14. srpna 2022 16 hod.  
Písemná žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 16. září 2022 16 hod., případně předána osobně nejpozději do středy 21. září 2022 16 hod.
O vydání voličského průkazu je tedy možné požádat písemně nebo osobně. Písemné podání může být:
v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis lze ověřit bez poplatku i na honorárních konzulátech), v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.
 
Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 8. září 2022) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Vydání voličského průkazu se nezpoplatňuje.

Volič může požádat, a to pouze osobně, o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.

 

Doporučený formulář k zapsání se do seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Bělehradě nebo k podání žádosti o vydání voličský průkaz, naleznete zde