srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (říjen 2021)

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. Podle ustanovení §3 odst.2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky budou volby probíhat mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na profesionálních zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Voleb v zahraničí se týkají následující zákony a předpisy:

  • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších zákonů (článek 16-20);
  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  •  Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona  č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/l999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů aj.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Bělehradě těm voličům, kteří velvyslanectví doručí písemnou žádost - je možno ji napsat volnou formou nebo můžete použít formulář Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 47 KB), doloženou originálem dokladu potvrzujícího totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Srbsku.  

Žádost musí být doručena velvyslanectví  do 29. srpna 2021 (v sobotu 28.8. a v neděli 29.8. lze žádost předat v době od 8:00 do 16:00 hod. - k osobnímu předání žádosti si prosím smluvte schůzku - tel. +381 11 33 36 235 nebo email: consulate_belgrade@mzv.cz) .

Během víkendu 28.8. a 29.8. lze rovněž sjednat schůzku na : tel. +381/63/218-616 nebo na tel. +381/63/344-945

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím  bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Bělehradu. Velvyslanectví voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

 

Další možností je hlasování na základě předložení voličského průkazu.

 

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

 

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

 

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

-    na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

-    v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Kdy volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

 

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

Užitečné webové odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

Volby 2021 | ČSÚ (czso.cz)

Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra.

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji: Seznam kandidátních listin (PDF, 51 KB) , který byl vylosován pro letošní volby pro české občany volící v zahraničí.

 

přílohy

zde 50 KB PDF (Acrobat dokument) 24.8.2021