srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Informacije o zaštiti ličnih podataka za podnosioce zahteva za kratkoročne (šengenske) vize

Prikupljanje podataka o ličnosti za potrebe obrasca za vizu, uzimanje fotografije i otisaka prstiju, obavezni su u postupku razmatranja zahteva za vizu.

Nepružanje ovih podataka rezultiraće odbijanjem zahteva za vizu.

Nadležne institucije za obradu podataka o ličnosti u Republici Češkoj su: Ministarstvo spoljnih poslova (Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, CZ-118 00 Praha 1, www.mzv.cz, e-mail: epodatelna@mzv.cz;), Direkcija policije za strance (Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, P. O. BOX 78, CZ-130 51 Praha 3, www.policie.cz, e-mail: pp.rscp.sekretariat@pcr.cz) i Ministarstvo unutrašnjih poslova (Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, P. O. Box 21, CZ-170 34 Praha 7, www.mvcr.cz, e-mail: posta@mvcr.cz).

Kontakt podaci poverenika za zaštitu podataka o ličnosti: (Ministarstvo spoljnih poslova) Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, CZ-118 00 Praha 1, e-mail: poverenec@mzv.cz; (Predsedništvo policije) Policejní prezidium, Strojnická 27, P. O. BOX 62/K-SOU, CZ-170 89 Praha 7, e-mail: pp.sou@pcr.cz; (Ministarstvo unutrašnjih poslova) Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, CZ-170 34 Praha 7, e-mail: poverenec@mvcr.cz.

Pravnu osnovu za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti utvrđuje uredba (EZ) br. 767/2008 (uredba o VIS), uredba (EZ) br. 810/2009 (Vizni kodeks) i odluka Saveta 2008/633/PUP.

Lični podaci će biti prosleđeni nadležnim organima zemalja članica koje ih obrađuju u cilju odluke o Vašem zahtevu za vizu.

Ovi podaci, kao i podaci koji se tiču odluke o Vašem zahtevu ili odluke o oglašavanju izdate vize za nevažeću, poništavanje ili produžetak iste, unose se u vizni informacioni sistem (VIS) gde se čuvaju u periodu od najviše 5 godina. U ovom periodu pristup podacima imaju vizni organi, kao i organi koji sprovode kontrolu viza na spoljnim granicama i u zemljama članicama, imigracioni i organi za azil zemalja članica u svrhu provere ispunjenosti uslova za ulazak i boravak na teritoriji zemalja članica, a u cilju otkrivanja lica koja ove uslove ne ispunjavaju ili su prestali da ih ispunjavaju, u svrhu razmatranja zahteva za azil i utvrđivanju nadležnosti za razmatranje azila. U određenim uslovima pristup podacima imaće i određeni organi zemalja članica i Evropol u svrhu prevencije, otkrivanja i istrage terorističkih krivičnih dela i ostalih ozbiljnih krivičnih dela.

Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni i trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u svrhu dokazivanja identiteta državljana trećih zemalja kao i u svrhu njihovog povratka. Međutim, ovo pružanje informacija vrši se samo pod određenim uslovima (Član 31 uredbe (EZ) br. 767/2008 (uredba o VIS). Za detaljnije informacije o uslovima kao i njihovoj ispunjenosti u Vašem konkretnom slučaju, kontaktirajte organ koji je odgovoran za obradu ličnih podataka u Republici Češkoj.

[Na osnovu opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (Član 15 do 19 uredbe (EU) 2016/679 (opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti)) i uredbe o VIS (Član 38 uredbe (EZ) br. 767/2008 (uredba o VIS)) imate pravo na pristup svojim ličnim podacima uključujući njihovu kopiju kao i na podatak o zemlji članici koja je ih je unela u VIS. Takođe, imate pravo da ispravite ili dopunite Vaše lične podatke koji su netačni ili nepotpuni, da obrada podataka bude pod određenim uslovima ograničena, kao i da podaci koji su protivpravno obrađivani budu obrisani.]

Zahtev za pristup, ispravku, ograničenu obradu ili brisanje možete uputiti direktno nadležnom organu za obradu podataka u Republici Češkoj (videti gore navedene kontakt podatke). Ostale informacije o tome kako možete ostvariti svoja prava, uključujući mere za ispravku u skladu sa unutrašnje-pravnim propisima konkretne zemlje, dostupne su na ovoj internet stranici i mogu biti na zahtev pružene.

Svoj zahtev, takođe, možete uputiti bilo kojoj zemlji članici. Spisak nadležnih organa i kontakt podaci za slanje zahteva dostupni su na adresi: https://www.uoou.cz/cs/vismo.
Ukoliko mislite da su vaši podaci protivpravno obrađivani imate pravo da podnesete žalbu nadležnom nacionalnnom organu za zaštitu podataka o ličnosti u bilo kojoj zemlji članici, posebno u zemlji članici navodnog protivpravnog postupka. Organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Češkoj je: Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, CZ-170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz).