deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká pravidla pro příjezd z Německa

Česká republika považuje Německo od 30.8.2021 za zemi s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva). Cestující na dobu kratší než 24 hodin a dále cestující, kteří cestují po celou dobu cesty individuální pozemní dopravou, nemusí vyplňovat příjezdový formulář. Ostatní cestující do České republiky mají povinnost vyplnit příjezdový formulář a splňovat níže uvedené podmínky vstupu. Přístup k určitým službám a ubytování  a na hromadné akce je v ČR umožněn jen osobám s dokladem o ukončeném očkování a dokladem o prodělání nemoci COVID-19.

Podmínky pro vstup do ČR jsou stanoveny  Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Cestující ze SRN do ČR, kteří do Česka přijíždějí na více než 24 hodin, musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Potvrzení o jeho vyplnění může být rovněž vyžádáno případnou hraniční kontrolou. Výjimku z vyplnění příjezdového formuláře mají také cestující, kteří cestují po celou dobu cesty individuální pozemní přepravou, tj. takovým dopravním prostředkem , ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti. Povinnost vyplnění příjezdového formuláře zůstává pro vzdálenější návraty či cesty s příletem do SRN letadlem, odkud je dále do ČR pokračováno osobním vozidlem.

Před zahájením cesty z Německa do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  musí cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru.), nebo antigenního testu (max. 48 hodin od odběru).  V případě cest hromadným dopravním prostředkem z Německa do ČR nepřesahující 24  hodin platí pouze povinnost disponovat negativním výsledkem antigenního testu (max 48 hodin od odběru).  

Po vstupu na území ČR se v rozmezí 5. až 7. dne podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí osoby nosit vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2). 

V případě cesty do ČR individuální přepravou, jde-li o české občany a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR, občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR a cizince s povolením k trvalému pobytu na území ČR,  nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2 mimo území České republiky, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 7. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. 

V případě občanů České republiky a jejich spolucestujících rodinných příslušníků s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území ČR, nebo občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR, nebo cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území ČR vydaném Českou republikou, platí následující VÝJIMKY z povinnosti testů pro: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

 

DALŠÍ VÝJIMKY Z TESTŮ A PŘÍJEZDOVÉHO  FORMULÁŘE PRO:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) osoby, které  cestují pozemní cestou do nebo z České republiky (do nebo z Německa) na dobu nepřesahující 24 hodin, kromě období mezi 30.12.2021 a 1.1.2022;

c) nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

d) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

e) po osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici

 

a další individuální skupiny dle  Ochranného opatření MZd ČR.

Ostatní cizinci musí mít před vstupem do ČR negativní PCR test, a to i očkovaní a osoby, které prodělaly COVID-19 v posledních 6 měsících. Výjimka z testu platí pouze pro očkované osoby, kterým byla podána posilující dávka očkování, děti do 12 let a očkované děti a mládež mezi 12 až 18 rokem bez nutnosti naočkování posilující dávkou. Posilující dávka platí pro účely příjezdu do ČR od vydání certifikátu EU.

Informovat se můžete také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČRMinisterstva vnitra ČR.

Od 22.11.2021 platí v České republice mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se omezení přístupu do restaurací, ubytovacích služeb, kadeřnictví, lázní, sportovišť ve vnitřních prostorech, bazénů, lyžařských vleků a lanových drah, muzeí, botanických zahrad, zoologických zahrad a dalších kulturních zařízení či zařízení pro volnočasové aktivity a na veřejné nebo soukromé hromadné akce jen pro osoby s dokončeným očkováním proti COVID-19 nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech. Mládež do dovršení 18 let věku, osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci a mají to doloženo záznamem v informačním systému infekčních nemocí (ISIN)  a osoby v procesu očkování, které dostaly jednu dávku vakcíny,  se pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích a jiných činnostech prokazují negativním PCR testem ne straším než 72 hodin. Děti do dovršení 12 let věku  se nemusí prokazovat negativním testem na COVID-19.

Mimořádné opatření (PDF, 438 KB)