deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dokumenty k uzavření sňatku v SRN

Informace o podávání žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v SRN (Ehefähigkeitszeugnis)

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR matriční úřad příslušný dle trvalého, ev. posledního trvalého bydliště žadatele v ČR. Pokud žadatel v ČR nikdy trvalý pobyt neměl, vydá vysvědčení Úřad městské části Praha 1. Zdržuje-li se občan trvale v cizině, může o vydání vysvědčení požádat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR.

K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti žadatel předloží:

1. cestovní pas, popř. občanský průkaz,

2. český rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie),

3. výpis z evidence obyvatel ČR o místu trvalého pobytu,

4. výpis z evidence obyvatel ČR o osobním stavu,

5. potvrzení o pobytu (Aufenthaltsbescheinigung nebo Meldebescheinigung) vystavené místně příslušným přihlašovacím úřadem v SRN (Einwohnermeldeamt), ve kterém je uveden i osobní stav žadatele (svobodný/á, rozvedený/á, vdovec/vdova),

6. rozvodový rozsudek, je-li žadatel rozvedený (viz informace o uznávání rozvodových rozsudků),

7. úmrtní list manžela/manželky, je-li žadatel ovdovělý,

8. úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,

9. doklady, kterými se prokazují údaje o snoubenci/snoubence - jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště.

Žadatel není povinen předkládat doklady uvedené v bodech 3. a 4., prokáže li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem ČR.

Ve vlastním zájmu se dotažte německého matričního úřadu, kterému budete vysvědčení o právní způsobilosti vydané v ČR, případně další požadované české dokumenty předkládat, které dokumenty a v jaké formě (ověření, překlad) máte předložit.

Za vystavení vysvědčení a za ověřování se platí správní poplatky.

Pokud občan ČR, který se zdržuje trvale v SRN, žádá o vydání vysvědčení u zastupitelského úřadu ČR, musí žádost podat na příslušném zastupitelském úřadu osobně.

Termín své návštěvy k podání žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství si, prosím, předem telefonicky dohodněte: tel. č. +49 (0)30 22638 131, -115, -124 (formulář. č. 13).