deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého oddacího listu (vč. informace k zápisu rozvodu manželství)

Informace o zápisu manželství a vystavení českého oddacího listu

K žádosti o vystavení českého oddacího listu se předkládají níže uvedené doklady, všechny dokumenty musí být předloženy v originálech nebo v úředně ověřených fotokopiích:

  1. zápis o uzavření manželství (Žádost o zápis uzavření manželství (PDF, 646 KB));
  2. německý oddací list (byl-li sňatek uzavřen v SRN) opatřený vydávajícím orgánem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku, případně úředním překladem do českého jazyka. Upozorňujeme, že tzv. mezinárodní matriční doklady vydávané t.č. německými úřady neodpovídají  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
  3. platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR k prokázání totožnosti;
  4. český rodný list;
  5. doklad prokazující státní občanství ČR (platný cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR, listina o udělení státního občanství ČR); pokud žadatel tento doklad nemá, požádá souběžně o zjištění českého státního občanství a vystavení osvědčení o státním občanství ČR;
  6. rozsudek soudu ČR o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci; Pokud občan ČR uzavíral manželství jako rozvedený a manželství českého občana bylo rozvedeno v Německu, musí být německý rozvodový rozsudek uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně (Burešova 20, Brno, tel.: +420 541 593 111, www.nsoud.cz). U manželství rozvedených po 1.5.2004 se předkládá cizozemský rozsudek o rozvodu s úředním překladem do českého jazyka a „Potvrzení dle čl. 33 nebo 39 o rozhodnutích ve věcech manželských“ (Bescheinigung gemäss Artikel 33 oder 39 über Entscheidungen in Ehesachen) s úředním překladem do českého jazyka, vystavený soudem, který vydal cizozemský rozvodový rozsudek. Na tyto výše uvedené německé doklady není třeba pořizovat apostilní doložku;
  7. úmrtní list bývalého manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou nabytí právní moci, pokud státní občan ČR uzavíral manželství jako ovdovělý;
  8. příjmení žen – občanek ČR se tvoří v souladu s pravidly českého pravopisu, obvykle koncovkou –ová. Na žádost ženy může být příjmení zapsáno do matriky (oddacího listu) v mužské podobě. Prohlášení může dodatečně učinit i žena, jejíž příjmení je v matriční knize již zapsáno.

Cizozemský oddací list potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevrací. Cizozemské doklady musí být rovněž přeloženy do českého jazyka.  To neplatí, jedná-li se o německý matriční doklad opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku.

Za ověření jedné strany kopie či překladu se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků. Správní poplatek se dále platí za podání žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed.

Vyřízení žádosti trvá cca 2 - 3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.

Matriční události občanů ČR (sňatek, narození, úmrtí), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u kteréhokoli matričního úřadu. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Termín návštěvy úřadu doporučujeme dohodnout předem.

Velvyslanectví ČR v Berlíně, tel. č. 030/226380, je příslušné pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemí: Berlín, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen a Schleswig-Holstein.

Generální konzulát ČR v Mnichově, Libellenstr. 1, 80939 München-Freimann, tel.: 089/95837232, je příslušný pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemích: Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz a Saarland.

Generální konzulát ČR v Drážďanech, Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden, tel.: 0351/6556711, je příslušný pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemích: Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen.

Prosíme žadatele o respektování místní příslušnosti ZÚ ČR v SRN.