deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
narozeni
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu

Informace o zápisu narození a vystavení českého rodného listu

K žádosti o vystavení českého rodného listu se předkládají níže uvedené doklady, všechny dokumenty musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených fotokopiích:

  1. zápis o narození (Žádost o zápis o narození (PDF, 498 KB));
  2. německý rodný list opatřený (v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191) vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku. Upozorňujeme, že tzv. "mezinárodní" matriční doklady vydávané t.č. německými úřady neodpovídají  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a mají-li být použity pro řízení v ČR, je nutné je opatřit úředním překladem do českého jazyka.
  3. doklad o státním občanství ČR dítěte, popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (formulář k dispozici na velvyslanectví)
  4. u dětí narozených za trvání manželství český oddací list rodičů; pokud má žadatel pouze cizozemský oddací list, požádá souběžně o zápis o uzavření manželství;
  5. u dětí narozených mimo manželství je nutné prokázat rodinný status matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a současně předložit:

a)      je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci a rodný list matky;

b)      je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;

c)      je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a pro určení otce dítěte nelze použít první domněnku určení otcovství („narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce dítěte bývalý manžel matky. Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce dítěte manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, co její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné“), je třeba, aby rodiče předložili německý zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, jehož součástí je dohoda o příjmení dítěte, opatřený vícejazyčným formulářem pro Českou republiku (vydá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 německý úřad) nebo úředním překladem do českého jazyka;

  1. rodný list rodiče, který je občanem ČR;
  2. doklad totožnosti, kterým může být platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR; pokud takový doklad nemá, pak platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jeho je občanem; pro zápis narození dítěte ve věku do 15 let se vyžaduje předložení dokladu totožnosti od rodiče – občana ČR, který podává žádost o zápis narození za dítě;
  3. příjmení žen – občanek ČR se tvoří v souladu s pravidly českého pravopisu, obvykle koncovkou –ová. Na žádost ženy (zákonného zástupce u dítěte) může být příjmení zapsáno do matriky (rodného listu) v mužské podobě. Prohlášení může dodatečně učinit i žena, jejíž příjmení je v matriční knize již zapsáno. Pro zápis narození u dítěte v mužském tvaru je při podání žádosti nutná účast obou rodičů.

Do matriční knihy mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Občan je povinen dvě jména v úředním styku používat. Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého činí prohlášení jeho zákonní zástupci.

Cizozemský rodný list potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevrací. Cizozemské doklady musí být rovněž přeloženy do českého jazyka, to neplatí, jedná-li se o německý matriční doklad opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku.

Za ověření jedné strany kopie či překladu se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků. Správní poplatek se dále platí za podání žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed a vydání osvědčení o státním občanství ČR.

Vyřízení žádosti trvá cca 2 - 3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.

Matriční události občanů ČR (narození, sňatek, úmrtí), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u kteréhokoli matričního úřadu. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Termín návštěvy doporučujeme dohodnout předem na níže uvedených telefonních číslech.

Velvyslanectví ČR v Berlíně, tel. č. 030/226380,  je příslušné pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemí: Berlín, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen a Schleswig-Holstein.

Generální konzulát ČR v Mnichově, Libellenstr. 1, 80939 München-Freimann, tel.: 089/95837232, je příslušný pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemích: Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz a Saarland.

Generální konzulát ČR v Drážďanech, Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden, tel.: 0351/6556711, je příslušný pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemích: Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen.

Prosíme žadatele o respektování místní příslušnosti ZÚ ČR v SRN.