deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
umrti
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

Informace o zápisu umrtí a vystavení českého úmrtního listu

K žádosti o vystavení českého úmrtního listu se předkládají níže uvedené doklady, všechny dokumenty musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených fotokopiích:

  1. zápis o úmrtí (formulář č. 12);
  2. německý úmrtní list (došlo-li k úmrtí v SRN) opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku, případně úředním překladem do českého jazyka. Upozorňujeme, že tzv. mezinárodní matriční doklady vydávané t.č. německými úřady neodpovídají  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
  3. protokol o ohledání v případě, že bylo připojeno potvrzení úřadu cizího státu o tom, že úmrtní list nebyl vydán;
  4. doklad o státním občanství ČR zemřelého;
  5. rodný list zemřelého;
  6. oddací list zemřelého, pokud byl ženatý;
  7. průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v ČR  je zemřelý registrován;
  8. doklad o pohřbu nebo zpopelnění;
  9. lékařskou zprávu – list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva – písemné oznámení lékaře;

Doklady ad 5) až 9) se předloží, jsou-li k dispozici.

Cizozemský úmrtní list potřebný k provedení zápisů matriční události jsou součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevrací. Cizozemské doklady musí být rovněž přeloženy do českého jazyka. To neplatí, jedná-li se o německý úmrtní list opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku.

Za ověření jedné strany kopie či překladu se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků. Správní poplatek se dále platí za podání žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed.

Vyřízení žádosti trvá cca 2 - 3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí sňatek), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u kteréhokoli matričního úřadu. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Termín návštěvy doporučujeme dohodnout předem na výše uvedených telefonních číslech.

Velvyslanectví ČR v Berlíně, tel. č. +49 (0)30 226380, je příslušné pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemí: Berlín, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen a Schleswig-Holstein.

Generální konzulát ČR v Mnichově, Libellenstr. 1, 80939 München-Freimann, tel.: +49 (0)89 95837232, je příslušný pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemích: Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz a Saarland.

Generální konzulát ČR v Drážďanech, Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden, tel.: +49 (0)351 6556711, je příslušný pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemích: Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen.

Prosíme žadatele o respektování místní příslušnosti ZÚ ČR v SRN.