deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis registrovaného partnerství

Informace k žádosti o zápis registrovaného parnerství

Matriční události občanů ČR (narození, uzavření manželství či partnerství, úmrtí), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žádost se podává v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR podle místa trvalého bydliště žadatele v zahraničí, případně v ČR u kteréhokoli matričního úřadu. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně. Termín návštěvy velvyslanectví je třeba dohodnout předem.

Termín návštěvy velvyslanectví je třeba dohodnout předem.

K žádosti o vystavení dokladu o registrovaném partnerství se předkládají níže uvedené doklady. 

Dokumenty musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených fotokopiích.

  1. zápis o uzavření registrovaného partnerství – viz formulář č. 11;

  2. cizozemský doklad o uzavření partnerství s příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka. To neplatí, jedná-li se o německý matriční doklad opatřený vydávajícím úřadem vícejazyčným formulářem pro Českou republiku v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 (pozn.: tzv. mezinárodní matriční doklad vydávaný dle německých národních předpisů nestačí, neobsahuje text v českém jazyce a  je tedy nutné jej nechat úředně přeložit);

  3. doklad prokazující státní občanství ČR (platný cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR, listina o udělení státního občanství ČR); pokud žadatel tento doklad nemá, požádá souběžně o zjištění českého státního občanství a vystavení osvědčení o státním občanství ČR-viz form. č. 5;

  4. český rodný list;

  5. další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat doklady uvedenými v bodu 2 – 4

  6. platný doklad totožnosti (cestovní pas/občanský průkaz) cizozemského registrovaného partnera/partnerky.

Cizozemský matriční doklad potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevrací. Na přání žadatele můžeme zaslat českým úřadům zde úředně ověřenou kopii (za ověření se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků) a originál žadateli ihned vrátit.

Za ověření jedné strany kopie či překladu se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků. Správní poplatek se dále platí za podání žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed.

Vyřízení žádosti trvá cca 3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.

Místní příslušnost zastupitelských úřadů ČR v Německu

Velvyslanectví ČR v Berlíně, tel. č. 030/226380, je příslušné pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemí: Berlín, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen a Schleswig-Holstein.

Generální konzulát ČR v Mnichově, Libellenstr. 1, 80939 München-Freimann, tel.: 089/95837232, je příslušný pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemích: Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz a Saarland.

Generální konzulát ČR v Drážďanech, Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden, tel.: 0351/6556711, je příslušný pro žadatele s bydlištěm ve spolkových zemích: Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen.

Prosíme žadatele o respektování místní příslušnosti ZÚ ČR v SRN.

Změna příjmení po uzavření registrovaného partnerství

Podle zákona o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není možná dohoda o společném příjmení po uzavření registrovaného partnerství - tzn. žadatel /ka (občan/ka ČR) nemůže získat automaticky uzavřením registrovaného partnerství v SRN příjmení po svém registrovaném partnerovi/partnerce.

Pokud si žadatel/žadatelka přeje mít společné příjmení s registrovaným partnerem/partnerkou, může podat žádost o změnu příjmení (viz form. č. 24). České právní předpisy nepřipouští zdvojenou formu příjmení (s pomlčkou či bez pomlčky).

Na žádost žadatele/žadatelky lze požádat i o zápis příjmení v mužském tvaru, tedy bez koncovky -ová.

Pokud je žádosti o změnu příjmení vyhověno, je žadateli/žadatelce vystaven nový doklad o uzavření registrovaného partnerství s uvedením nového příjmení. Teprve poté je možné podat žádost o cestovní pas, znějící na nové příjmení.