deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území České republiky

Od pátku 5.2.2021 je Německo zařazeno mezi země s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (červená země). Od půlnoci ze 4.2. na 5.2. 2021 se zpřísňují podmínky pro vstup do ČR .
 

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky, rekreace či návštěvy přátel.

Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme na webových stránkách MZV ČR.

1.Pravidla vstupu a návratu do ČR od 5.2.2021

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel či příbuzných bez závažného důvodu. Rovněž osoby cestující do ČR na dobu nepřesahující 12  hodin dle bodu 2. b/ (viz níže) musí dodržovat omezení uvedená  níže v bodu 3.

V ČR jsou uzavřeny hotely a ubytovací zařízení (pro turistické účely), je omezen pobyt na veřejně přístupných místech, platí zákaz nočního vycházení apod. Veškeré osoby mají povinnost důsledně dodržovat opatření nouzového stavu.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  ukládá od 5.2.2021 všem osobám, včetně občanů ČR, které vstupující na území ČR a které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v Německu, resp. na území států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, následující povinnosti:

a) před vstupem
na území ČR oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese prijezdovyformular.cz, vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,  
                                       
b) př
ed vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty (započetím cesty se rozumí např. nástup do letadla či do vlaku, busu, auta).

c) předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu při hraniční nebo pobytové kontrole,

 d) po vstupu na území ČR se do 5 dnů na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a výsledek neprodleně předložit elektronicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření.

2. Výjimky:

Shora uvedené neplatí:

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin; cizinci jsou oprávněni do České republiky cestovat pouze z naléhavých důvodů a dodržovat omezení uvedená v bodu 3 (viz níže).
c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,
d) pro osoby mladší 5 let,
e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu ochranného opatření;
f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním,
g) pro policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,
h) pro občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT- PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

3. Volný pohyb na území ČR

Všem shora uvedeným osobám, včetně těch, které cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky do doby výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 provedeného na území České republiky nebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

d) cest zpět do místa svého bydliště,

e) pohřbů.

 

4. Důležité odkazy

- Přehlednou tabulku shora uvedených pravidel cestování do ČR účinných od 5.2.2021 naleznete pod odkazem Pravidla (PDF, 144 KB)

- Podrobné oficiální informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

- Vzory potvrzení pro vstup na území ČR - formuláře naleznete zde

- Souhrnné informace Ministerstva vnitra ČR k možnostem vstupu na území ČR vzhledem ke covid-19 zde

- Nová pravidla cestování platná od 5. února 2021 taky na webu Ministerstva zahraničních věcí

 

 

přílohy

Pravidla 143 KB PDF (Acrobat dokument) 17.2.2021