deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k vízovému řízení

Od 1.7.2020 je plně obnovena činnost vízového úseku. Osobní návštěva za účelem vyřízení vízových záležitostí je možná pouze na základě předem sjednaného termínu prostřednictvím e-mailové adresy: konsulat_berlin@mzv.cz a po jeho následném potvrzení ze strany vízového úseku.


 

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská nebo dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR bude v souladu s ustanovením ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR požadováno předložení dokladu podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců (tj. dokladu potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění). 

Bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit do cestovních pasů udělovat / vyznačovat.

Doklad musí mít formu prohlášení subjektu (zaměstnavatele/univerzity), který přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR, kterým se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Tento doklad bude od cizince požadován:

  • v případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro vyznačení víza, tj. žadatelé budou vyzváni k předložení uvedeného dokladu dodatečně (před vyznačením vízového štítku), podobně jako se těsně před vyznačením vízového štítku požaduje předložení dokladů o zdravotním pojištění; doklad není nutné předkládat v originále, postačí sken (zasílaný žadateli, nikoliv ZÚ);
  • v případě žadatelů o schengenská víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti ode dne 13. 7. 2020 nebude žádost přípustná, tj. nebude nabrána).

Vzor dokladu naleznete zde (viz Vzor potvrzení subjektu přijímajícího na území ČR cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit).

Potvrzení o absolvování testu na COVID-19

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2. Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní. Do doby předložení výsledků tohoto testu nebudou moci cizinci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí.

Na Velvyslanectví České republiky v Berlíně mohou po předchozím objednání žádat o pobytová oprávnění cizinci, kteří pobývají na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu na území Německa  a Dánska. Žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt mohou podat po předchozím objednání rovněž občané států uvedených ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb.

Objednání termínu pro podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt lze učinit výhradně na e-mailové adrese konsulat_berlin@mzv.cz  (nelze se objednávat telefonicky).

E-mailová žádost o termín musí obsahovat potřebné informace - viz https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/dulezite_upozorneni_pro_zadatele_o_vizum.html

Na maily s žádostí o termín, odeslané bez shora uvedených náležitostí, nebude brán při přidělování termínu  zřetel.

Velvyslanectví České republiky v Berlíně v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a dále stejný doklad, vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Doklad musí být opatřen příslušným vyšším ověřením a úředním překladem do českého jazyka.

 

Další informace o znovuobnovení řízení o vízech / pobytovém povolení viz webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR.