deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro občany ČR o konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a o podmínkách hlasování v zahraničí

(Archivní článek, platnost skončena 06.02.2023 / 09:15.)

Na Velvyslanectví ČR v Berlíně se volba prezidenta ČR bude konat:
-         v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
-         v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb bude volební místnost na Velvyslanectví ČR v Berlíně, Wilhelmstr. 44, 10117 Berlín.

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

1) ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:

-         originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)

-         doklad o bydlišti na území Spolkové republiky Německo, a to ve zvláštním volebním okrsku, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Berlín, Braniborsko, Brémy, Dolní Sasko, Hamburk, Meklenbursko – Přední Pomořansko a Šlesvicko – Holštýnsko

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 04.12.2022. Kdo byl již jednou do zvláštního seznamu voličů v minulosti zapsán, již o zápis pro účely prezidentské volby žádat nemusí.

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 

2) VOLIČSKÝ PRŮKAZ

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 06.01.2023), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 11.01.2023). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29.12.2022). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i na Velvyslanectví ČR v Berlíně. Vystavení voličského průkazu konzultujte přímo s Vaším obecním úřadem.

 

JSTE-LI JIŽ VEDEN/A V NAŠEM ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ A HODLÁTE VOLIT JINDE

1) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadě ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou, faxem, elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele zaslaný v příloze e-mailu. Žádost prostřednictvím telefonu či prostého e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 11.01.2023. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi, případně jinému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo územní obvod zdejšího zastupitelského úřadu, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem nebo elektronicky datovou schránkou, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 06.01.2023), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (tj. 11.01.2023). Pro případné 2. kolo volby prezidenta republiky lze o voličský průkaz požádat písemně poštou nebo datovou schránkou do 20.1.2023 nebo osobně do 25.1.2023. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře.

Voličský průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (tj. 29.12.2022), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.

 

PRŮBĚH  HLASOVÁNÍ

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.

Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem.

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.

 

Bližší informace a formuláře naleznete na našich internetových stránkách www.mzv.cz/berlin a na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

V prvním kole volby prezidenta republiky budou voliči vybírat z 8 kandidátů. Zde naleznete vylosovaná čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky. 

Dne 09.01.2023 se kandidatury vzdal pan Josef Středula. Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly (PDF, 430 KB)

Vzdání se kandidatury ve volbě prezidenta republiky (PDF, 85 KB)

 

S případnými dotazy se obracejte na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně na níže uvedené adrese:

Velvyslanectví České republiky – konzulární oddělení

Wilhelmstr. 44

10117 Berlin

E-mail : konsulat_berlin@mzv.cz

tel.: 030 226 38 192 (pro sjednání schůzky) nebo 030 226 38 197 (vedoucí konzulárního oddělení)

fax : 030 226 38 161