deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. 

Žádost může podat občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky.

 

Povolení změny:

 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

 • Změna jména nebo příjmení dítěte se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

 

Písemná žádost má obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele

 • rodné číslo žadatele

 • místo trvalého pobytu žadatele (či jeho nezletilého dítěte, kterého se žádost týká) v ČR, jeho posledního trvalého pobytu v ČR, nebo uvedení, že trvalý pobyt v ČR nikdy neměl

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby

 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte

 • odůvodnění

 

K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte

 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list

 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz), je-li k dispozici

 • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden)

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)

 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení

 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

 

Další činnosti


Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání dokladů na nové jméno a/nebo příjmení. 

 

Bližší informace k tématu lze získat na tel. čísle 031–3504092 (každý pracovní den, s výjimkou českých státních svátků, v době 14:00 – 16:00 hod.), na němž je možno dohodnout i termín podání žádosti.