deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého oddacího listu

Žádost o zápis manželství do české matriky je možné podat buď u příslušného českého úřadu, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.
 

Při podání žádosti o vystavení českého oddacího listu za osobní účasti obou manželů je třeba vyplnit předepsané formuláře (k dispozici na zastupitelském úřadě ČR) a předložit originály níže uvedených dokladů:

  1. rodné listy obou snoubenců, pokud jsou občany ČR

  2. platný průkaz totožnosti

  3. cizozemský oddací list opatřený potřebným ověřením Auszug aus dem Eheregister (apostilní doložka, superlegalizace) s úředním překladem celého cizojazyčného textu do českého jazyka

  4. rozvodový rozsudek opatřený doložkou o nabytí právní moci (s potřebným ověřením) a  s úředním překladem do českého jazyka v případě, že se nejedná o první manželství

  5. úmrtní list zemřelého manžela, uzavírá-li český občan manželství jako ovdovělý

  6. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, uzavírá-li manželství snoubenec, který žil v registrovaném partnerství

  7. případně žádost o zápis příjmení ženy po uzavření manželství v mužském tvaru

  8. platný doklad prokazující státní občanství ČR (český pas, občanský průkaz ČR, osvědčení či potvrzení o státním občanství ČR).

Bližší informace k tématu získáte na tel. čísle 031–3504092 (každý pracovní den s výjimkou českých státních svátků mezi 14:00–16:00 hod.), kde si můžete dohodnout i termín podání žádosti.