deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro cesty do Švýcarska a Lichtenštejnska

Cestující z České republiky jsou od 8. 2. 2021 povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19, a následně se odebrat do karantény.

1. Jaké jsou podmínky vstupu na švýcarské nebo lichtenštejnské území?

Cestující z České republiky jsou od 8. 2. 2021 povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19.

Před samotným přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska musí každý cestující vyplnit elektronický příjezdový formulář. Fomulář (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/angličtina/francouzština/italština) se vyplňuje za každou osobu zvlášť, děti nebo nesvéprávné osoby lze uvést v rámci příjezdového formuláře zákonného rzástupce.  

Po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území jsou cestující povinni nastoupit 10-denní karanténu. Ta může být předčasně ukončena dalším PCR testem, příp. antigenním rychlotestem, provedeným nejdříve 7. den po přicestování do Švýcarska nebo Lichtenštejnska na náklady cestovatele, pokud je jeho výsledek negativní a vysloví-li s ukončením karantény souhlas místně příslušný zdravotní úřad.

 

2. Koho se povinnost předložit při přicestování negativní PCR test týká?

a) Osob, jež pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi nebo oblasti, mezi něž patří i Česká republika. Aktuální seznam rizikových zemí a oblastí lze kontrolovat na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG  Tyto osoby se následně musí podrobit i karanténě (blíže viz bod 1).

b) Osob, které přicestují do Švýcarska leteckybez ohledu na to, zda přiletí z rizikové nebo nerizikové země a bez ohledu na to, zda ve Švýcarsku hodlají zůstat, nebo přes ně pouze tranzitovat. Letecký cestující musí prokázat už letecké společnosti před nástupem do letadla, směřujícího do Švýcarska, negativní výsledek PCR testu, provedeného ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území. Povinnost předložit PCR test neplatí pro děti do 12 let věku.

Povinnost neplatí pro osoby, které do Švýcarska nepřicestují letadlem a které v posledních 10 dnech přes některý rizikový stát nebo oblast pouze tranzitovaly a jejich pobyt trval méně než 24 hodin. Neplatí rovněž pro osoby, jež hodlají Švýcarskem pouze projet, resp. které mají úmysl i reálnou možnost bezprostředně po přicestování do Švýcarska pokračovat v cestě do další země.

 

3. Ovlivňuje  povinnost předložit výsledek negativního PCR testu a nastoupit karanténu prodělaná nemoc COVID-19?

Ano. Povinnost předložit negativní výsledek PCR testu ani následnou karanténu nemají osoby, které mohou prokázat, že prodělaly v posledních 3 měsících před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska COVID-19, a jsou vyléčeny.

 

4. Existují výjimky z povinnosti předložit výsledek negativního PCR testu a nastoupit karanténu?

Ano, např. pro osoby, přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy, pracující jako posádky prostředků mezinárodní osobní dopravy, nebo pro ty, kteří musí z důležitých pracovních nebo medicínských důvodů přicestovat do Švýcarska nebo Lichtenštejnska,  a jejichž cestu nelze odložit (nutno doložit).

Výjimky jsou stanoveny v čl. 8 odst. 1 nařízení švýcarské vlády (Lichtenštejnsko z něj vychází), které je neustále novelizováno, a proto neuvádíme jejich plný výčet. Aktuální stav lze zkontrolovat pod následujícím odkazem: Nařízení Fedlex.admin.ch (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/francouzština/italština/angličtina) a Doplněk nařízení Fedlex.admin.ch

Čl. 8 odst. 4 téhož nařízení umožňuje jednotlivým kantonálním zdravotním úřadům povolit ve výjimečných, odůvodněných případech na území daného kantonu další výjimky nebo ulehčení. Zmíněné oprávnění je třeba vnímat jako možnost, použitelnou jen ve skutečně výjimečných a odůvodněných případech. S případnými dotazy v tomto směru je třeba obracet se přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad (jejich seznam a kontakty na ně lze nalézt pod níže uvedeným odkazem; je třeba rolovat na konec bodu: Kontakte der kantonalen Behörden

Velvyslanectví ČR v Bernu tyto výjimky nezprostředkovává a nemá možnost jejich udělení ovlivnit.

 

5. Lze přes Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko i nadále tranzitovat?

Ano, má-li tranzitující osoba úmysl i reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země. To znamená, že je např. povoleno tranzitovat přes švýcarská letiště, přejet osobním vozem přes území Švýcarska a Lichtenštejnska – např. při návratu z dovolené do ČR, nebo tranzitovat vlakem, autobusem a dalšími dopravními prostředky.

Tranzitující osoba nemusí předložit negativní PCR test a nastoupit karanténu, s výjimkou leteckého tranzitu, kdy je nutno prokázat negativní výsledek PCR testu (blíže viz bod 2).

Upozorňujeme, že i jiné dopravní společnosti (autobusové, železniční a další) mohou při přepravě cestujících aplikovat vlastní, změněná pravidla. Nad rámec požadavků jednotlivých států tak mohou například před umožněním vstupu do dopravního prostředku vyžadovat předložení negativního výsledku PCR testu, aby ochránily svůj personál a ostatní cestující.

Velvyslanectví ČR v Bernu proto důrazně doporučuje dotázat se před cestou přepravní společnosti, za jakých podmínek je cestujícím přeprava poskytována.

 

6. Co je třeba udělat po příjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska z ČR nebo jiné rizikové země?

Osoba, naplňující kritéria vymezená v bodě 1, je povinna svůj příjezd do 2 dnů nahlásit místně příslušnému kantonálnímu zdravotnímu úřadu. Seznam a kontakty lze nalézt v bodě 7.

 

7. Jak postupovat bezprostředně po přicestování do Švýcarska nebo Lichtenštejnska?

a) Okamžitě se odebrat domů nebo do místa odpovídajícího ubytování (hotel, ubytovna atd.). Při cestě je třeba dodržovat odstup 1,5 m od ostatních osob nebo si nasadit roušku, a pokud možno nepoužít hromadnou veřejnou dopravu.

b) Nahlásit přicestování do 2 dnů místně příslušnému kantonálnímu zdravotnímu úřadu a řídit se dále jeho pokyny; kontakty lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: Kontakte der kantonalen Behörden

c) Poté

  • - buď se zdržovat 10 dní doma nebo v místě odpovídajícího ubytování, vyhnout se kontaktům s jinými osobami (včetně osob ve společné domácnosti, jež v rizikové zemi nepobývaly) a řídit se obecnými návody, jak se chovat v karanténě, blíže viz Bundesamt für Gesundheit BAG
  • - anebo absolvovat nejdříve 7. den po přicestování na své náklady PCR test, příp. antigenní rychlotest (blíže viz bod 1).

 

8. Jaké další povinnosti jsou spojeny s cestou do Švýcarska a Lichtenštejnska?

Cestující z rizikových zemí či oblastí jsou povinni poskytnout přepravním (leteckým, vlakovým, autobusovým) společnostem své kontaktní údaje i další údaje k cestě, např. adresu pobytu ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku, a uvést místo v letadle, vlaku, autobuse, kde seděli.

 

9. Co hrozí při nesplnění ohlašovací povinnosti, zmíněné v bodě 6, a povinnosti nastoupit karanténu?

Nesplnění ohlašovací povinnosti je trestné. Vyhýbání se karanténě je pak správním přestupkem s horní hranicí finanční sankce ve výši 10.000 CHF. Nižšími pokutami je trestáno zatajení nebo poskytnutí nepravdivých informací.

 

10. Závěrečná upozornění

Každý stát je suverénní v rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek umožní vstup na své státní území. Ty se mohou lišit od českých. Každý cizinec, který hodlá přicestovat na švýcarské nebo lichtenštejnské území, musí respektovat pravidla, stanovená  švýcarskými a lichtenštejnskými úřady. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost je v tom ovlivnit.

Velvyslanectví ČR v Bernu není dále oprávněno provádět výklad obecně závazných předpisů či rozhodnutí švýcarských a lichtenštejnských správních úřadů nebo je jakkoliv komentovat. K tomu jsou povolány výlučně věcně příslušné místní orgány. Proto ani nedostává informace nad rámec těch, jež jsou uvedeny v této zprávě, a nemůže je tudíž ani zprostředkovávat. S jakýmikoliv požadavky či dotazy je nutno se obracet na místně příslušné švýcarské a lichtenštejnské úřady.

Velvyslanectví ČR v Bernu výslovně upozorňuje, že nespolupracuje s žádným testovacím pracovištěm na území Švýcarska či Lichtenštejnska a nekoordinuje ani jiným způsobem nezprostředkovává obstarání antigenního nebo PCR testu za účelem cesty do České republiky, do Švýcarska a Lichtenštejnska, jakož i za účelem ukončení karantény. Nabídku testovacích míst v jednotlivých kantonech lze nalézt pod níže uvedeným odkazem; Bag.admin.ch  "je třeba rolovat na konec bodu"